Degarelix Injection


Ferring Pharmaceuticals | Degarelix Injection (Medication)


Desc:

Ang turok ng Degarelix ay isa sa mga klase ng medikasyon na kung tawagin ay gonadotropin -releasing (GnRH) receptor antagonist. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa sa dami ng testosteron (hormon ng lalaki) na ginagawa ng katawan. Ito ay maaaring magpabagal o magpahinto ngpagkalat ng selula ng kanser sa prosteyt na kailangan ang testosteron para lumaki. Ang turok ng Degarelix ay ginagamit na panggamot sa progresibong kanser sa prosteyt (kanser na nagsimula sa prosteyt). ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay:madugo o maulap na ihi; pagbabago sa kung gaano karami at kadalas ka umihi; pagkahilo; o pagkahimatay; mabilis, iregular o kumakabog na tibok ng puso; lagnat, ginaw, o madalas na pagpapawis; hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina; paninilaw ng balat o puti ng iyong mata. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay:sakit sa likod o ulo; pamamaga ng dibdib, o pagtigas; hindi makadumi, pagtatae, o pagduduwal; pagliit ng borat; pamamawis sa gabi; sakit sa kasu-kasuan o kalamnan; sakit, pangangati, parang nasusunog na pakiramdam, pamamaga, o bukol sa parte ng pinagturukan; problema sa pakikipagtalik; problema sa pagtulog; pagtaas ng timbang. Humingi ng agarang tulong-medikal kapag ikaw ay nakaranas ng alinman sa mga sintomas ng reaksyong alerdyi :pangangati o pamamantal, pamamaga ng mukha o kamay, pamamaga o pagtusok-tusok sa loob ng bibig o lalamunan, paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Degarelix, sabihin sa doktor kung mayroon kang kahit anong uri ng alerdye. Kung ikaw ay mayroong kahit ng anong kondisyon na ito:maaaring kailanganin mo ng pagsasaayos ng dosis o espesyal na eksam para ligtas na magamit ang Degarelix :sakit sa atay; sakit sa bato;personal o pampamilyang kasaysayang medikal ng Long QT an sindrom; sakit sa puso; sakit sa ritmo ng puso; kondyestib na pagpapalya ng puso ; o imbalanse sa elektrolayt, tulad ng mababa o mataas na lebel ng potasa o magnesya sa iyong dugo. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...