Delatestryl


Endo Pharmaceuticals | Delatestryl (Medication)


Desc:

Ang Delatestryl na may lamang testosteron, ay kasama sa klase ng gamot na kilala bilang androdyen. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga lalaki na hindi makagawa ng sapat na natural na substansyang tinatawag na testosteron tulad sa problema sa pagtayo ng ari. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagturok sa kalamnan sa puwit ng isang propesyonal na tagapagbigay ng pangkalusugang serbisyo. Ang dosis ng testosteron ay nag-iiba depende sa edad, pagtugon ng katawan sa gamot, at mga epekto. ...

Side Effect:

Ang sakit at pamumula sa bahaging pinagturukan, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pag-iiba ng kulay ng balat, pagtaas o pagbaba ng sekswal na interes, malangis na balat, paglalagas ng buhok, at ana-an ay maaaring mangyari. Kung alinman dito ang tumagal at lumala, tumawag agad sa doktor. Ang mga mas higit na seryosong epekto ay nangangailangan ng agarang medikal na pangangalaga. Ito ay ang mga:reaksyong alerdyi - pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha; pagbabago sa pag-iisip /kalooban tulad ng pagkabalisa, depresyon, pagiging magagalitin, problema sa pagtulog o paghilik, senyales ng seryosong sakit sa atay tulad ng patuloy na pagsakit ng tiyan o pagduduwal, hindi pangkaraniwang pagkapagod, paninilaw ng mata at balat, madilim na kulay na ihi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot, sabihin muna sa doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerdye. Sabihin rin kung ikaw ay umiinom ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa puso tulad ng pagpapalya ng puso, pananakit ng dibdib, atake sa puso, problema sa atay, problema sa bato, ibang uri ng kanser, mataas na kolesterol, altapresyon, lumaking prosteyt, apneya sa pagtulog, diyabetes. ...