Demerol


Sanofi-Aventis | Demerol (Medication)


Desc:

Ang Demerol/ Meperidine ay isang opioid na pampaginhawa ng sakit. Ito ay katulad ng morpina. Ang opioid ay minsan ring tinatawag na narkotik. Ang Demerol ay ginagamit na panggamot ng katamtaman hanggang sa matinding sakit. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, kadalasang 3 hanggang 4 na oras o depende sa pangangailangan o sa direksyon ng doktor. Maaaring inumin ang gamot na ito kahit kumain ka man o hindi. Kung ikaw ay may pagduduwal, maaari mong inumin ang gamot na ito ng may pagkain, ngunit maaaring mabawasan nito ang gamot na masisipsip ng iyong katawan at mas kaunting benepisyo lamang ang makuha mo. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epektong maaaring maganap pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng:pagduduwal, pagsusuka, hindi makadumi, tuyong bibig, pamumula, pamamawis, pagkahilo, at pagkaantok. Kung alin man sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin agad sa doktor o parmaseutiko. Sabihin agad sa doktor kung alin sa mga madalang mangyari ngunit seryosong epekto ang maganap:mabagal na paghinga, pagkahimatay, mabagal/iregular/mabilis na tibok ng puso, pagbabago sa pag-iisip /kalooban (halimbawa:pagkalito, halusinasyon, pagkakaba), pamamanhid, pangangatog, hirap umihi. Sabihin agad sa doktor kung alin sa mga madalang ngunit matinding epekto ang maranasan mo:matinding sakit ng tiyan, sumpong, pagbabago sa dami ng ihi. Humingi agad ng tulong-medikal kung ikaw ay makararanas ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi:pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Demerol ay maaaring magbuo ng mga gawi at dapat na gamitin lamang ng taong pinreskribahan nito. Huwag uminom ng alak habang umiinom ng Demerol. Ang mga mapanganib na epekto o kamatayan ay pwedeng mangyari kung ang alak ay hahaluan ng gamot para sa narkotik na sakit. Suriin ang pagkain at gamot para masiguro na wala itong lamang alkohol.

Huwag gagamitin ang Demerol ng mas marami, o mas matagal kaysa sa nirekomenda ng doktor, o magkakaroon ka ng seryoso o banta sa buhay na mga epekto. Sabihin sa doktor kung ang gamot ay tila tumigil na pati sa pagpapawala ng sakit. Ang Demerol ay maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Iwasan ang pagmamaneho o paggamit ng makina hanggang sa malaman mo kung ano ang epekto ng Demerol sa iyo.

Huwag biglaang itigil ang pag-inom ng gamot sapagkat maaaring magkaroon ka ng hindi kaaya-ayang sintomas ng pagtitigil. Kausapin ang doktor kung paano ka makaiiwas dito kapag itinigil ang paggagamot ng Demerol. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...