Denavir


GlaxoSmithKline | Denavir (Medication)


Desc:

Ang Denavir/ Penciclovir cream ay tinukoy bilang gamot sa bumabalik ulit na herpes labyalis (cold sores) sa mga adulto at batang 12 ang edad at mas matanda pa. Ito ay kasama sa klase ng mga gamot na kilala bilang panlaban sa mikrobyo. Ito gumagana sa pamamagitan ng pagpapahinto ng paglaki ng mga mikrobyo. Ang gamot na ito ay hindi lunas sa buni, at hindi nito pinipigilan ang pagpapasa ng inpeksyon sa ibang tao. Kaya nitong pabilisin ang pagpapagaling ng mga sugat at magbawas ng mga sintomas (tulad ng pagkirot, sakit, pagrang nasusunog na pakiramdam, pangangati). Ang gamot na ito ay ginagamit na panggamot sa cold sores/paltos (herpes labyalis). Ang Denavir/Penciclover ay dapat na gamitin kada 2 oras sa tuwing magigising sa loob ng 4 na araw. Ang paggagamot ay dapat simulan na agad (halimbawa :tuwing ang mga sugat ay lalabas). ...

Side Effect:

Ang aplikasyon ay tumukoy ng reaksyon, malubhang kondisyon, pagbawas ng panterapeutikang tugon, eritimatus na pamamantal, lokal na edema, sakit, parestesya, pruritus, pag-iiba ng kulay ng balat at urtikarya. Ang Peniciclovir cream ay maaring magsanhi ng katamtamang eretima sa mahigit-kumulang kalahati ng mga taong nalantad, isang propolyo ng iritasyon na katulad sa kontrol sa pagkalala at proporsyon ng mga tauhang may tugon. Humingi agad ng medikal na atensyon kapag ikaw ay nakaranas ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang :pamamantal, pangangati /pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga.

...

Precaution:

Ang Denavir ay dapat lamang gamitin sa herpes labyalis sa labi at mukha. Ang aplikasyon sa membranong mukosa ng mga tao ay hindi inirirekomenda. Bago gamitin ang Denavir, sabihin muna sa tagapagbigay ng serbisyong-medikal kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerdyi. Sabihin sa doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may iniinom na ibang gamot may reseta man o wala/produktong erbal. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...