Denosumab Injection


Amgen | Denosumab Injection (Medication)


Desc:

Ang turok ng Denosumab ay ginagamit na panggamot ng pagrupok ng buto sa mga babae na dumaan na sa menopos at mayroong mataas na tiyansang magkaroon ng bali o hindi na tumutugon sa kahit anong gamot para sa osteyoporosis. Ginagamit rin ito upang bawasan ang bali mula sa kanser na nagsimula sa ibang bahagi ng katawan ngunit kumalat sa mga boto. ...

Side Effect:

Bukod sa mga kinakailangang epekto nito, ito rin ay pwedeng magkaroon ng epekto tulad ng:allergic reaction -pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o bibig; pamimilipit ng kalamnan; pagtusok-tusok sa daliri sa kamay at paa, o sa paligid ng bibig; lagnat o ginaw;labis na pamamawis; pagkapagod; pamumula; panlalambot; pamamaga ng balat; pagtulo sa tainga o matinding sakit; madalas o madaliang pag-ihi; parang nasusunog na pakiramdam kapag umiihi; sakit; pamamanhid; pamamaga, o pagtulo mula sa bibig, ngipin, o panga; mabagal na paggaling ng bibig o panga; patuloy na sakit, na nagsimula sa bandang taas ng kaliwa o gitna ng tiyan na maaaring kumalat hanggang balikat; pagduduwal; pagsusuka; mabilis na tibok ng puso. Kung ikaw ay may mapansing kahit ano dito ay kumunsulta agad. Ang mga hindi masyadong malubhang epekto na kinakailangan ng tulong-medikal kung tumagal o lumala ay:pamumula; panunuyo; pamamantal; pagpapaltos ng balat; pagbabakbak ng balat; pagsakit ng braso o binti; at sakit ng kalamnan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot, sabihin muna sa doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng allergy. Sabihin rin kung ikaw ay umiinom ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:hypocalcemia; anemia; kanser; kahit anong uri ng inpeksyon, lalo na sa bibig; problema sa bibig, ngipin, gilagid, o pustiso; kahit anong kondisyon na nagpapahinto sa normal na pamumuo ng dugo; kahit anong kondisyon na nagpapababa ng paggawa ng immune system; operasyon sa thyroid; operasyon para tanggalin ang maliit ng bituka; problema sa tiyan o bituka na maaaring maging mahirap para sa tiyan na tumanggap ng mga sustansya; o sakit sa thyroid o bato. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...