Depacon


Abbott Laboratories | Depacon (Medication)


Desc:

Ang Depacon / Valproate sodium injection ay tinukoy para sa paggamit sa terapiya sa paggagamot ng mga pasyenteng may simple o compleks na absence seizure, at sa mga pasyenteng may iba't ibang uri ng sumpong kasama ang absence seizure. Ang Depacon/ Valproate sodium injection ay dapat na ilapat bilang 60 minutong inpyusyon (ngunit hindi lalampas ng 20 mg/min) sa kaparehong dalastulad ng sa iniinom na produkto, kahit na maaaring kailanganin ng pagmomonitor sa konsentrasyon ng plasma at pag-aayos ng dosis. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo o sakit sa bahagi ng pinagturukan ay naobserbahan na mas madalas para sa 100 mg/ minutong inpyusyon kaysa 33 mg/minuto. Ang mga pinakakaraniwang salungat na pangyayari na sanhi ng paghinto ay ang 2 kaso ng pagduduwal/ pagsusuka at amileys. Ang iba pa rito ay ang halusinasyon, pulmonya, sakit ng ulo, reaksyon sa bahaging pinagturukan, at abnormal na paglakad. ...

Precaution:

Dahil ang Depacon/ Valproate sodium injection ay maaaring maghalo sa ibang inilapat na gamot na may kakayanang magprodyus ng mga ensaym, ang napapanahong pagtukoy ng konsentrasyon ng plasma ng Valproate at nauukol na gamot ay inirirekomenda habang nagsisimula pa lamang ang terapiya. Inirirekomenda sa mga pasyenteng tumatanggap ng Depacon/ Valproate sodium injection ang pagmumonitor sa bilang ng kanilang pleytlet at kogwalasyon na parametro para sa pinlanong operasyon. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...