Depakote


Sanofi-Aventis | Depakote (Medication)


Desc:

Ang Depakote / Divalproex sodium ay ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng sumpong. Ito ay ginagamit kasama ang ibang katulad na gamot kung minsan. Ang Depakote/ Divalproex sodium ay nakakaapekto sa mga kemikal ng katawan na maaaring nagdudulot ng sumpong. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang epekto ng Depakote ay:pangangatog; pagduduwal; sakit ng ulo; pagkaantok; pagsusuka; panghihina; pagkahilo. Ang iba pang pangkaraniwang epekto ay: paglalagas ng buhok; sakit ng tiyan; pagtatae o hindi makadumi; sintomas ng trangkaso, tulad ng lagnat o ginaw; inpeksyon; pagdodoble ng paningin;hindi pagkakatulog; hindi makatunaw ng pagkain o pangangasim ng sikmura; panlalabo ng mata; pagkakaba; pagdagdag sa timbang; sakit ng likod; problema sa koordinasyon; hindi makontrol na paggalaw ng mata; pamamaga o pagpapanatili ng tubig sa mga braso, binti, o paa; pagkawala ng memorya (amnesya); pagtining sa tainga (ingay sa tainga); pagtaas o pagkawala ng ganang kumain; lagnat; problemang emosyonal; pagbaba ng timbang. ...

Precaution:

Huwag uminom ng Depakote kung ikaw ay alerdyik sa Divalproex sodium, o kung ikaw ay may sakit sa atay o karamdamang urea cycle. Sabihin sa doktor kung ikaw ay mayroon ng alinman sa ibang kondisyong:pagdurugo o pamumuo ng dugo; historya ng pinsala sa ulo, sakit sa utak, o koma; pampamilyang kasaysayan ng karamdamang siklong yurea o pagkamatay ng sanggol ng hindi alam ang rason; o HIV o CMV (cytomegalovirus) na inpeksyon. Ang Depakote ay nagdulot na rin ng ilang kaso ng nakamamatay na pankreyataitis (implamasyon sa pankreya). Sa mga madalang na kaso, ang Depakote ay naging sanhi na rin ng nakamamatay na pagpapalya ng atay, lalo na sa mga batang may edad na mas mababa sa 2 taon. Ang mga batang ganito ang edad ay maaaring malagay sa panganib dahil sa problema sa atay. Kung sila ay gagamit ng higit sa isa na gamot, kung sila ay may karamdamang metabolik, o sakit sa utak na maaaring magbigay ng pinsala sa pag-iisip (tulad ng Creutzfeldt-Jacob na sakit, Huntinghon na sakit, maramihang sklerosis o pinsala o inpeksyon sa utak). Maaaring magkaroon ng pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay habang umiinom ng Depakote. Sabihin sa doktor kung ikaw ay may bago o lumalang depresyon habang nasa simulang buwan ng paggagamot, o kung binago ang iyong dosis. Ang Depakote ay maaaring maging sanhi ng depekto sa sanggol. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...