Depocyt


Enzon Inc | Depocyt (Medication)


Desc:

Ang Depocyt/ Cytarabine liposomal ay isang gamot pangkanser. Ang Depocyt/ Cytarabine liposomal ay nangingialam sa paglaki ng mga selula ng kanser at pinababagal ang kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang limpoma na kaugnay ng mininghitis. Ang gamot na ito ay itinuturok sa panggulugod na likido ng 1 hanggang 5 minuto ng doktor. Ito ay kadalasang ibinibigay tuwing 14 araw o ayon sa direksyon ng doktor. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa doktor kung alinman sa mga epektong ito ang mangyari :pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, sakit/ di makagalaw na leeg, sakit ng likod, lagnat. Ang pagduduwal, pagsusuka, o lagnat ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin agad sa doktor. Sabihin agad sa doktor kung alinman sa mga seryosong epekto na ito ang maganap:sakit ng ulo, pagtusok-tusok/ pamamanhid, sakit ng kalamnan, sakit ng likod, sakit ng leeg, sumpong, pamamaga. Sabihin agad sa doktor kung alinman sa mga madaling mangyari ngunit seryosong epekto ang mangyari :pagkawala ng kontrol sa pantog/labasan ng dumi, hindi pangkaraniwang panghihina/pagkapagod, madaling pamamasa/pagdurugo, senyales ng inpeksyon (halimbawa :tumatagal na pamamaga ng lalamunan), pagbabago sa pag-iisip/kalooban (halimbawa :pagkalito). Humingi agad ng tulong-medikal kung alin man sa mga madaling mangyari ngunit seryosong epekto ang maganap:panghihina/hindi maigalaw ang isang bahagi ng katawan, pagbabago sa paningin/pandinig. ...

Precaution:

Hindi ka dapat tumanggap ng gamot na ito kung ikaw ay hindi hiyang sa Cytarabine o kung ikaw ay mayroong inpeksyong mininghitis. Bago tumanggap ng Depocyt, sabihin sa doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal at iba pang ginagamit na gamot. Maaaring kailanganin mong ng pag-aayos ng dosis o espesyal na eksam para ligtas na magamit ang gamot. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng implamasyon sa utak (araknoydaitis), na maaaring maging nakamamatay. Bago gamitin ang gamot na ito, sasabihin ng doktor na uminom ka ng ibang gamot (dexamethasone) para mapigilan ang mga epekto o gawing hindi masyadong malubha ang mga ito kung lalabas. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...