Desferal


Novartis | Desferal (Medication)


Desc:

Ang Desferal/deferoxamine na iniksyon ay makakatulong na mailabas ang iron sa pasyenteng may kondisyon ng sobrang dami ng iron sa katawan dulot ng maraming beses na pagsalin ng dugo (chronic anemias, at thalassemia). Ang Desferal ay isa sa mga gamot para sa pagkalason dulot ng mataas na iron sa katawan tulad ng:emesis with syrup of ipecac; gastric lavage; suction at pagpapanatili ng tamang daluyan nghangin; pagkontrol ng shock gamit ang intravenous fluids, dugo, oxygen, at vasopressors; correction of acidosis. ...

Side Effect:

Iritasyon,sakit, pamamga, pruritus, erythema, eschar, paninigas ng sugat, at pamamanas sa may bahagi ng iniksyon. Ang iniksyon ay maaaring magdulot ng allergy. Problema sa neurolohikaltulad ng:pagkahilo, neuropathy, paresthesias, seizures; exacerbation o precipitation of aluminum - may kaugnayan sa dialysis encephalopathy. ...

Precaution:

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng Desferal, bihirang mucormycosis, ang iba ay nakamamatay ay na sumbong na. Sa mga pasyenteng may aluminum-related encephalopathy at sumasailalim sa dialysis, ang desferal ay may epekto sa utak, posible itong magdulot ng mataas na aluminum na dumadaloy. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...