Desoxyn


Abbott Laboratories | Desoxyn (Medication)


Desc:

Ang Desoxyn ay may lamang aktibong sangkap na kung tawagin ay methamphetamine hydrochloride at tinukoy bilang mahalagang parte sa pangkabuuang programang paggagamot na may kasamang pampaginhawang hakbang (sikolohikal, edukasyonal, sosyal) para sa matatag na epekto sa mga batang may edad na higit sa 6 at may karamdaman sa asal (Attention Deficit Disorder with Hyperactivity) na inilararawan ng mga sumusunod na grupo ng nabuong hindi naaangkop na sintomas:katamtaman hanggang sa matinding pagkaabala, maikling atensyon, pagkaligalig, emosyonal na labilidad, at pabigla-bigla. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang epekto ay:mabilis na tibok ng puso; pagbaba ng gana sa pagkain; pangangatog; sakit ng ulo; hirap sa pagtulog; pagkahilo; pag-iiba ng tiyan; pagbawas ng timbang; tuyong bibig. Ang ibang seryosong epekto ay:pagbagal ng paglaki (taas at bigat); sumpong, lalo na sa mga taong may historya na ng sumpong; pagbabago o paglabo ng paningin. Humingi agad ng medikal na atensyon kapag ikaw ay nakaranas ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang :pamamantal, pangangati /pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sa paggamit ng Desoxyn, sabihin sa doktor lahat ng kondisyong medikal mo o ng anak mo, kasama ang:problema sa puso, depekto sa puso, altapresyon; problema sa pag-iisip kasama ang sikosis, manya, bipolar na sakit o depresyon; pagkimbot ng kalamnan o Tourette na sindrom; problema sa teroydeo; diyabetes; sumpong o nagkaroon ng abnormal na eksamin sa wave sa utak (EEG). Sabihin sa doktor ang lahat ng gamot mo o ng anak mo na may reseta man o wala, bitamina, at suplementong erbal. Sabihin sa doktor kung ikaw o ang anak mo ay buntis, may planong mabuntis, o nagpapasuso. ...