Dexferrum


Luitpold Pharmaceuticals | Dexferrum (Medication)


Desc:

Ang Dexferrum/ Iron Dextran ay tinukoy bilang panggamot sa mga pasyenteng mayroong kakulangan sa iron, na kung saan ang pag-inom nito gamit ang bibig ay hindi mainam o imposible. ...

Side Effect:

Ang ibang mga hindi seryosong epekto ay mas maaaring mangyari. Patuloy na gamitin ang Iron Dextran at kausapin ang doktor o parmaseutiko kung ikaw ay makaranas ng:pagkahilo; pagduduwal o pagsusuka; pagtatae; lagnat, pamamawis, o ginaw; pamamaga, sakit, pamumula, o iba pang reaksyon sa bahaging tinurukan; sakit ng kalamnan o kasu-kasuan; lasang metal sa bibig; o sakit ng ulo. Humingi agad ng medikal na atensyon kapag ikaw ay nakaranas ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang :pamamantal, pangangati /pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Dexferrum, sabihin sa tagapagbigay ng serbisyong-medikal kung ikaw ay mayroong kahit anong kondisyong medikal, lalo na kung:ikaw ay umiinom ng gamot na may reseta o wala, herbal, o suplementong pangdiyeta; kung ikaw ay may alerdye sa gamot, pagkain, o iba pang substansiya; kung ikaw ay may kasaysayan ng alerdye, problema sa dugo, problema sa atay, problema sa puso, rayuma, o nagkaroon ka na ng madamin pagsalin ng dugo. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...