Dexmethylphenidate


Novartis | Dexmethylphenidate (Medication)


Desc:

Ang Dexmethylphenidate ay isang katamtamang pampalakas ng loob sa sentrong sistemang nerbos (utak at nerbs). Ang Dexmethylphenidate ay ginagamit na panggamot sa attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ang gamot na ito ay tumutulong sa pagpapataas ng iyong abilidad na maging atentibo, magpokus sa mga gawain, at kontrolin ang problema sa pagkilos. Maaari rin itong tumulong sa pagpapabuti ng pakikinig, pagpapahinto ng hindi pagkamapakali, at maging organisado ka sa mga gawain. ...

Side Effect:

Mayroong ilang epekto na maaaring mangyari matapos inumin ang gamot tulad ng:hirap sa pagtulog, pagduduwal, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagkakaba, kawalan ng ganang kumain, o pagbaba ng timbang. Kung alin dito ang tumagal o lumala, sabihin agad sa doktor. Sabihin agad sa doktor kung alin sa mga madalang mangyari ngunit seryosong epekto ang magkaroon ka:mataas na lagnat, hindi kontroladong galaw ng kalamnan (halimbawa :pagtitigas, pagkikibit, pangangatog), pagbabago sa pag-iisip/kalooban (halimbawa :magulo, agresibo, panagano indayog, depresyon, halusinasyon, abnormal na pag-iisip/kalooban), silakbo ng salita/tunog, labis na pagpapawis, pamamaga ng bukong-bukong/paa, matinding pagkapagod, panlalabo ng mata.

Humingi agad ng tulong-medikal kung alin man sa mga madalang mangyari ngunit seryosong epekto ang maganap:kapos sa paghinga, madaling pagdurugo/pamamasa, pagkahimatay, sakit sa dibdib/panga/kaliwang braso, matinding sakit ng ulo, mabilis/iregular/kumakabog na tibok ng puso, senyales ng inpeksyon (lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), sumpong, panghihina, putol-putol na pananalita, pagkalito. Madalang mangyari ang napakatinding reaksyong alerdyik, ngunit humingi agad ng medikal na atensyon kapag ikaw ay nakaranas ng alin man sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang :pamamantal, pangangati /pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Dexmethylphenidate kung ikaw ay gumamit ng MAO inhibitor tulad ng isocarboxasid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagine (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), o tranylcypromine (Parnate) sa nakaraang 14 araw. Ang mga seryosong, nakamamatay na epekto ay maaari ring mangyari kung ikaw ay gagamit ng Dexmethylphenidate bago mawala ang MAO inhibitor sa iyong katawan. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa kahit anong gamot, o kung ikaw ay may matinding depresyon o kasaysayan ng sakit sa pag-iisip, sumpong o epilepsi, altapresyon, kasaysayan ng pagkaadik sa droga o alak, kondyestib na pagpapalya ng puso, o kung ikaw ay inatake sa puso kamakailan lamang.

Ang ibang pampalakas ng loob ay naging sanhi ng biglang pagkamatay ng mga bata at adulto na may seryosong problema sa puso o kondyenital na depekto sa puso. Bago gamitin ang Dexmethylphenidate, sabihin sa doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng problema sa puso. Ang matagal na paggamit ng Dexmethylphenidate ay pwedeng pabagalin ang paglaki ng bata. Sabihin sa doktor kung ang batang gumagamit ng gamot na ito ay hindi tumatangkad o bumibigat ng tama. Ang Dexmethylphenidate ay gumagawa ng mga gawi at dapat na gamitin lamang ng mga taong niresetahan nito. Ang Dexmethylphenidate ay hindi dapat ibigay sa ibang tao, lalo na kung may kasaysayan ng pang-aabuso o adiksyon sa droga. Ingatan ang gamot sa ligtas na lugar na walang ibang makakakuha. ...