Dextrose solution - intravenous


Baxter International | Dextrose solution - intravenous (Medication)


Desc:

Ang solusyong Dextrose– na pang-ugat ay isang solusyon sa ugat (IV) upang maghatid ng tubig at kalorya sa katawan. Ito rin ay ginagamit bilang panghalong solusyon (nagbabanto) sa iba pang IV na medikasyon. Ibigay ang gamot na ito sa ugat (IV), ayon sa direksyon ng doktor. Ang dosis ay iaayon sa iyong medikal na kondisyon o pagtugon sa terapiya. Sundin ang lahat ng instruksyon sa tamang paghalo kasama ang ibang IV na medikasyon. ...

Side Effect:

Kung ang salungat na reaksyon ay maganap, itigil ang ipyusyon, suriin ang pasyente, magsimula ng tamang solusyong pangterapiya at itabi ang natitirang likido para sa kinakailangang susunod na eksaminasyon. Ang mga reaksyon ay maaaring mangyari sa pagturok o administrasyon kasama ang febrile na pagtugon, inpeksyon sa bahaging tinurukan, kulang sa hangin na trombosis o plibitis na magpapalawig sa bahagi ng tinurukan, ekstrabasasyon at hypervelomia. ...

Precaution:

Ang solusyon ng Dextrose, USP ay dapat gamitin ng may pag-iingat sa mga pasyenteng may overt o subclinical na dyabetis melitus. Hindi rin alam kung ang turok ng Dextrose, USP ba ay maaaring magdulot ng nakakamatay na panganib kung ibibigay sa mga buntis o kung makaaapekto sa kapasidad ng reproduksyon. Ang Destrose ay ligtas at epektibo para sa mga sinabing indikasyon sa mga pasyenteng perdiyatiko. ...