Albuterol


Unknown / Multiple | Albuterol (Medication)


Desc:

Ang Albuterol ay nagpapalawak ng mga daanan ng baga at ginagamit para sa paggamot sa paghinga, hirap sa paghinga at paghihigpit ng dibdib na dulot ng mga sakit sa baga tulad ng hika at chronic obstructive pulmonary disease (COPD, isang pangkat ng mga sakit na nakakaapekto sa baga at daanan ng hangin). Ang mga daanan ng hangin ay ang mga daanan ng paghinga na nagpapahintulot sa hangin na gumalaw sa labas ng baga. Ang mga daanan ng hangin na ito ay maaaring makitid dahil sa akumulasyon ng uhog, panginginig ng mga kalamnan na pumapalibot sa mga daanan ng hangin na ito (bronchospasm), o pamamaga ng labas na bahagi ng daanan ng hangin. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrerelaks at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa baga upang mas madali ang paghinga. Ang Albuterol ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa mga pasyente na may emphysema at talamak na bronchitis kapag ang mga sintomas ay bahagyang nauugnay sa panginginig ng mga kalamnan ng daanan ng hangin. ...

Side Effect:

Ang Albuterol ay maaaring maging sanhi ng ilan sa mga sumusunod na epekto: hindi mapigilang pag-alog ng isang bahagi ng katawan, nerbyos, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, ubo, pangangati ng lalamunan, kalamnan, buto, o sakit sa likod. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso, samakatuwid ang doktor ay dapat makipag-ugnay kaagad kung ang isa sa mga sumusunod na sintomas ay naranasan: mabilis, kabog, o hindi regular na tibok ng puso, sakit sa dibdib, pantal, pantal, pangangati, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi , mga mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, nadagdagan ang paghihirap sa paghinga, nahihirapang lumunok, pagkapaos. ...

Precaution:

Hindi ka dapat kumuha ng albuterol kung ikaw ay may alerdyi sa albuterol o alinman sa mga hindi aktibong sangkap na ginamit upang gumawa ng albuterol. Ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan o parmasyutiko ay may isang listahan ng mga hindi aktibong sangkap na ginamit upang gumawa ng albuterol. Dapat kang makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng albuterol kung mayroon kang o preservatives. Gayundin, ipaalam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay: buntis o iniisip na maging buntis, nagpapasuso. Siguraduhing sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong kinukuha, kabilang ang mga nireseta at hindi reseta na gamot, bitamina, at mga herbal supplement. ...