Diazepam


Roche | Diazepam (Medication)


Desc:

Ang Diazepam ay isang kapaki-pakinabang na pangdagdag sa mga status epilepticus at matinding paulit-ulit na kombulsyong sumpong. Sa mga akyut na pag-alis ng alkohol, ang diazepam ay maaaring maging kapaki-pakinabang samga sintomatikong kahinhawahan ng akyut na pagkabalisa, pangangatog, pagbaba o akyut na delirium tremen at hallucinosis. Ang diazepam ay tinukoy para sa pangangasiwa ng mga karamdaman sa pagkabalisa o para sa mga maikling panahon na kaginhawana ng mga sintomas ng pagkabalisa. Ang pagkaballisa o tensyong laugnay sa istres ng pang-araw-araw na buhay ay hindi kinakailangan ng gamutang kasama ang ansiyolitiko.

...

Side Effect:

Sa mga peroral na endoskopikong prosedyur, pag-ubo, malumbay na paghinga, dyspnea, laryngospasm at sakit sa lalamunan o dibdib ay naiulat. Ang mga epektong karaniwang iniulat ay pagkaantok, pagod at ataksya, pang-ugat na trombosis at plibitis sa pinagturukang bahagi. Dahil sa mga nahiwalay na ulat ng netropenya at paninilaw ng balat, peryodikong bilang ng dugo at eksam sa tungkulin ng atay ay inaabiso habang nasa matagal na panahong terapiya.

...

Precaution:

Dahil ang pagtaas sa pa-ubo at laryngospasm ay maaaring mangyari sa peroral na endoskopikong prosedyur, ang paggamit ng pangkasalukuyang ahenteng pang-anestesya at kinakailangang hakbang ay inirirekomenda. Ang karaniwang pag-iingat sa paggagamot ng mga pasyenteng may pinahinang gawaing hepatiko ay dapat obserbahan. Ang metabolayts ng diazepam ay inilalabas ng bato; upang iwasan ang sobrang akumulasyon, ang pag-iingat ay dapat na isinasagawa sa administrasyon sa mga pasyenteng may nakompromisong tungkulin ng bato. Ang diazepam ay nagprodyus ng haipotensyon o panghihina ng kalamnan sa ilang mga pasyente partikular kapag ginamit kasama ng mga narkotiko, barbitureyts o alak. Ang mga mababang dosis ay dapat na gamitin para sa mga matatanda at mahihinang pasyente.

...