Diazoxide - capsules


Teva Pharmaceutical Industries | Diazoxide - capsules (Medication)


Desc:

Ang Diazoxide ay ginagamit upang gamutin ang mga sobrang babang lebel ng asukal sa dugo ( hypoglycemia) . Ilang kondisyong ( tulad ng bukol sa mga pankreya, kanser, pagiging sensitibo sa leusin) ay pwedeng maging sanhi ng pagpapakawala ng sobrang insulin. Ang insulin ay isang natural na substansya na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ang gamot na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpipigil ng pagpapakawala ng insulin mula sa mga pankreya, pagtulong sa pagbalik ng asukal sa dugo sa normal na lebel. Ang Diazoxide ay isang gamot na thiazide, ngunit walang diyuretikong ( tabletang tubig) epekto tulad ng ibang mga thiazide. Ang Diazoxide ay hindi dapat gamiting panggamot samababang asukal sa dugo na dulot ng mababang nutrisyon/ diyeta ( gumaganang hypoglycaemia).

...

Side Effect:

Ang Diazoxide ay ginagamit upang gamutin ang mga sobrang babang lebel ng asukal sa dugo ( hypoglycemia) . Ilang kondisyong ( tulad ng bukol sa mga pankreya, kanser, pagiging sensitibo sa leusin) ay pwedeng maging sanhi ng pagpapakawala ng sobrang insulin. Ang insulin ay isang natural na substansya na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ang gamot na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpipigil ng pagpapakawala ng insulin mula sa mga pankreya, pagtulong sa pagbalik ng asukal sa dugo sa normal na lebel. Ang Diazoxide ay isang gamot na thiazide, ngunit walang diyuretikong ( tabletang tubig) epekto tulad ng ibang mga thiazide. Ang Diazoxide ay hindi dapat gamiting panggamot samababang asukal sa dugo na dulot ng mababang nutrisyon/ diyeta ( gumaganang hypoglycaemia).

...

Precaution:

Kung kinakailangan mong sumailalim sa eksaminasyong radyolohikal na gumagamit ng panghambing na ahente sa ugat, ang paggagamot ay kinakailangang itigil ng dalawang araw bago ang eksaminasyon at maaari lamang ituloy paglipas ng dalawang araw. Bago gamitin ang diazoxide, sabihin sa doktor kung ikaw ay may kondyestib na pagpapalya ng puso, sakit sa bato, gota, mataas na kolesterol, o mababang potasa. Inumin ang iyong gamot ng eksaktong gaya ng pinreskriba ng doktor. Huwag iinom ng mas marami o mas matagal kaysa sa inirekomenda. Ang iyong doktor ay maaaring baguhin ang iyong dosis para masigurong makukuha mo ang pinakamainam na resulta mula sa medikasyong ito. Kung ang asukal sa iyong dugo ay nagging sobrang taas (hyperglycemia), maaaring ikaw ay may sintomas tulad ng mataas na pagkauhaw, kawalan ng ganang kumain, amoy prutas na hininga, pagtaas ng bilang pag-ihi, tuyong balat, pagduduwal, at pagsusuka. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw mayroon ng alinman sa mga sintomas na ito.

...