Dicyclomine


Sanofi-Aventis | Dicyclomine (Medication)


Desc:

Ang Dicyclomine ay isang gamot na ginagamit na panggamot sa irritable bowel syndrome. Ang dicyclomine ay nasa klase ng gamot na kung tawagin ay anticholinergics. Ang anticholinergic na gamot ay pumipigil sa epekto ng acetylcholine, ang kemikal na transmitter na inilalabas ng nerb upang magsanhi ng pagkipis ng kalamnan.

...

Side Effect:

Ang mga potensyal na epekto ay pagbabago sa persepsyon sa lasa, hirap sa palunok, sakit ng ulo, pagkakaba, pagkaantok, panghihina, pagkahilo, pagkainutil, pamumula, hirap makatulog, pagduduwal, pagsusuka, pamamantal, pamamaga at hirap sa paghinga. Ang mga epekto ay tuyong bibig, pagkalito, agititasyon, pagtaas ng bilis ng tibok ng puso, palpitasyon ng puso, konstipasyon, hirap umihi, at sumpong ay maaaring mangyari.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...