Didanosine


Mylan Laboratories | Didanosine (Medication)


Desc:

Ang Didanosine ay isang medikasyong pambibig na ginagamit upang gamutin ang mga inpeksyong kasama ang human imuunodeficiency virus (HIV). Ito ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tagapagbawal ng salungat na transkripteys na kasama rin ang des zalcitabine, zidovudine, stavudine, at lamivudine. Habang may inpeksyon kasama ang HIV, ang mikrobyo ng HIV ay dumarami sa loob ng katawan ng mga selula. Ang maa bagong pormang mikrobya ay susunod na palalayain mula sa mga selula at kakalat sa buong katawan na kung saan ay hinahawaan rin nila ang ibang selula. Sa ganitong bagay, ang inpeksyon ay kumakalat sa bago, hindi pa naaapektuhang selula sa katawan ay patuloy na naipuprodyus, at ang HIV na inpeksyon ay pinagyayaman.

...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ang mga:pinsala sa atay – pagduduwal, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, madilim na kulay na ihi, kulay-putik na dumi, paninilaw (paninilaw ng balat o mata); laktik asidosis – sakit o panghihina ng kalamnan, pakiramdam na pamamanhid o panlalamig sa iyong mga braso at binti, hirap sa paghinga, pagduduwal. Ang mga salungat na epekto ng didanosine ay minsang mahirap malaman mula sa mga naobserbahang simptomalohiya habang nasa kilinikal na kurso ng AIDS, gayundin sa mga posibleng salungat na epekto ng ibang gamot na ginamit sa paggagamot ng inpeksyon ng HIV. Ay Kapag ang didanosine ay ginamit sa kombinasyong kasama ang ibang ahente na may kaparehong mga toksiko, ang mga insidente ng mga nakalalasong ito ay maaaring higit na mataas kung ang didanosine ay ginamit ng mag-isa. Ang mga pasyenteng ginamot ng didanosine sa kombinasyon ng stavudine, meron o walang hydroxyurea, ay maaaring nasa mas mataas na panganib ng pankreyataitis at hepatotoksisiti, na maaaring nakamamatay, at matinding pampaligid na neuropatiyo. Marami sa mga epektong kaugnay sa terapiyang nagbabawal sa nukleosayd na salungat na transkripteys (myopatiyo, pankreataitis, pagpapalya ng atay, laktik asidosis, atbp. ) ay may katangian sa kanilang direktang nakalalasong epekto sa mitokondriya na nagiging sanhi ng mababang kapasidad ng mitokondriyal na pagpuprodyus ng enerhiya. Ang mga pasyenteng may mahinang renal ay maaaring nasa mas mataas na panganib ng pagkalason dahil sa mababang pagpapalinaw ng didanosine. Ang mga pasyenteng may IV ay maaaring magkaroon ng pankreyataitis mula sa kanilang mikrobyo o direktang mula sa maraming gamot na antiretrobayral. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may laman na mga inaktibong sangkap, na pwedeng magdulot ng reaksyong alerdyi o ibang problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng:pankreyataitis, problema sa bato, problema sa atay (tulad ng hepataitis, sirosis), problema sa mga nerb (pampaligid na neuropatiya), paggamit ng alak, mataas na lebel ng taba sa dugo (trayglayserayd), problema sa pantog (tulad ng bato sa apdo), gota. ...