Diflorasone Topical


Pharmacia Limited | Diflorasone Topical (Medication)


Desc:

Ang Diflorasone ay nasa isang klase ng medikasyon na tinatawag na pangkasalukuyang isteroyd na gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawsa ng implamasyon at pangangati. Ang Diflorasone topical ay ginagamit upang tulungang mapaginhawa ang pamumula, pangangati, pamamaga, o iba pang hindi kaginhawahan na sanhi ng bilang ng mga kondisyon sa balat tulad ng reaksyong alerdyi, eksema, at soryasis. Ipahid ang Diflorasone sa apektadong bahagi ng iyong balat, ayon sa dinirekta ng doktor para sa iyong kondisyon. Sundin ng eksaktong gaya ang nasa instruksyon ng pabalat habang ginagamit ang produktong ito. ...

Side Effect:

Habang ginagamit ang Diflorasone, ang mga sumusunog na epekto ay maaaring maganap:katamtamang pangangati ng balat, sunog, o pagkatuyo; pagninipis o panlalambot ng iyong balat; pamamantal o iritasyon sa palibot ng iyong bibig; pagang pinagtutubuan ng buhok; pagbabago sa kulay ng ginamot ng balat; paltos, tigyawat, o pagbabalat ng ginamot na balat; o marka ng pag-inat. Ang mga higit na salungat na epekto na dulot ng Diflorasone ay:malabong paningin, o nakakakita ng halo sa palibot ng mga ilaw; pagbabago sa kalooban; problema sa pagtulog (hindi makatulog); pagdagdag ng timbang, pagpintog ng mukha; o panghihina ng kalamnan, pakiramdam na pagod. Ang reaksyong alerdyi ay madalang, ngunit kung ikaw ay may mapansing alinman ditto, humingi ng agarang alagang medikal:pamamantal, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi,dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang sobrang paggamit ng medikasyong ito o paggamit sa matagal na panahon ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroong problema sa glandulang adrenal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...