Diflunisal


Merck & Co. | Diflunisal (Medication)


Desc:

Ang Diflunisal ay ginagamit na pampaginhawa sa malumanay hanggang katamtamang sakit na mula sa iba-ibang kondisyon. Binabawasan rin nito ang sakit, pamamaga, at katigasan ng kasu-kasuan na dulot ng rayuma. Ang pagbabawas ng mga sintomas na ito ay tutulungan kang makagawa ng mas maraming gawain sa araw-araw. Ang medikasyong ito ay kilala bilang nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig na may kasamang isang basong tubig maliban nalang kung iba ang direksyon ng doktor. Huwag hihiga ng hindi bababa sa 30 minuto matapos inumin ang gamot na ito.

...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung alin sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang maganap:pagbabago sa dami ng ihi, madaling magkapasa/magdugo, senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), hindi maipaliwanag na matigas ng leeg. Sabihin agad sa iyong doktor kung alin sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang maganap:sakit ng tiyan, pamamaga ng kamay/paa, bigla/hindi maipaliwanag na pagbigat, pagbabago sa paningin, pagbabago sa pandinig( halimbawa, pagtining ng tainga), pagbabago sa pag-iisip/kalooban.

...

Precaution:

Ang medikasyong ito ay hindi inirirekomenda sa mga batang may edad na mas mababa kaysa 12. Sa kadaragdagan, dahil ang Diflunisal ay kaugnay sa aspirin, ang mga bata at kabataan ay hindi dapat gumamit ng Diflunisal kung sila ay may bulutong, trangkaso, o iba pang hindi nasuring sakit ng hindi muna kumukonsulta sa doktor tungkol sa sindrom na Reye, isang malimit ngunit seryosong sakit. Hindi inirirekomenda ang paggamit sa huling 3 buwan ng pagbubuntis dahil sa posibleng panganib sa hindi pa naisisilang na bata at pagsalungat sa normal na panganganak. ...