Digitalis medicine - oral


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Digitalis medicine - oral (Medication)


Desc:

Ang Digitalis na medikasyon ay direktang gumagawa sa kalamnan ng puso sa pamamagitan ng pagpapalakas at pag-aayos ng tibok ng puso. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang pagpapalya ng puso at abnormal na ritmo ng puso na tinatawag na aritmiya. Kahit na ang Digitalis ay pinreskriba upang tulungan ang ilang pasyente na bawasan ang kanilang timbang, hindi dapat ito gamitin sa ganitong paraan. Kapag ginamit ng hindi tama, ang Digitalis ay pwedeng magdulot ng mga seryosong problema. Ang gamot na ito ay pinipreskriba lamang, at dapat gamitin ng eksaktong gaya ng dinirekta ng doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong medikal na kondisyon at pagtugon sa paggagamot. Huawag tataasan ang dosis o bilang ng paggamit ng walang abiso ng doktor. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong medikasyon, ang mga epekto ay pwedeng mangyari. Kasama dito ang; reaskyong alerdyi – pamamantal, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal; pagkalito, gambala sa paningin tulad ng malabong paningin o dilaw/berde na halo sa paligi ng mga bagay; mabilis, mabagal, o iregular na tibok ng puso, pamamantal ng balat, paglaki ng suso, matinding pag-iiba ng tiyan. Mayroong mga matinding reaksyon na nangangailangan nga agarang alagang medikal. Ang mga hindi masydong seryosong epekto ay pagtatae, kawalan ng ganang kumain, pagkaantok, sakit ng ulo, panghihina ng kalamnan, at pagod ay maaari ring mangyari. Kung alinman dito ang tumagal o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay o bato, sakit sa baga, problema sa teroydeo, riyumatikong lagnat. Pag-usapan kasama ang iyong doktor ang tungkol sa panganib ng paggamit ng Digitalis habang buntis o nagpapasuso. ...