Digoxin Oral


GlaxoSmithKline | Digoxin Oral (Medication)


Desc:

Ang Digoxin ay ginagamit na panggamot sa pagpapalya ng puso at abnormal na ritmo ng puso (aritmiya). Ito rin ay tumutulong upang maging mas mabuti ang paggawa ng puso at tumutulong ito sa pagkontrol ng bilis ng puso. Gamitin ang gamot na ito gamit ang bibig, kumain man o hindi, karaniwan ay isang beses sa isang araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktro. Kung ikaw ay gumagamit ng likidong porma ng medikasyong ito, maingat na sukatin ang dosis gamit ang pampatak na ibinigay ng tagagawa. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay may mapansing kahit anong sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang:pamamantal, pangangati (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Ang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, kawalan ng gana, at pagtatae ay maaaring mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing hindi pangkaraniwang mabilis/mabaga/iregular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Ang Digoxin ay naipapasa sa gatas ng ina. Habang wala naming naiulat na panganib sa mga inaalagaang sanggol, konsultahin ang iyong doktor bago magpasuso. Ang ilang gamot tulad ng likidong tableta (diyuritiko) ay maaaring makaapekto sa normal na balanse ng mga mineral na ito. Bago gamiting ang Digoxin, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerdyi. ...