Dihydroergotamine - nasal


Novartis | Dihydroergotamine - nasal (Medication)


Desc:

Ang Dihydroergotamine ay ginagamit na panggamot sa mga sakit ng ulong dulot ng migraine at cluster headache. Hindi ito inirirekomenda para sa migraine na nakaapekto lamang sa isang bahagi ng utak (hemipledyik na migraine) o sa ibaba ng utak/leeg na bahagi (basilar na migraine), o para mapigilan ang pangyayari ng migraine. Ang Dihydroergotamine ay isang medikasyong ergot na tumutulong sa pagpapasikip ng malalawak na ugat sa utak, kaya naman nababawasan ang mga epektong pagpipintig ng sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Ang sakit ng ulo, lalo na sa simula ng paggagamot, ortostatik na altapresyon, repleks na takikardiya na may kasamang pagkahilo, pagkaantok, pagduduwal, pamumula ng mukha alerdyik inrooirea sa pagbagsak, na may kasamang sinkope at bradyaritmiya. Ang pagkahilo, pagkaantok, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pamumula, o pagdami ng pawis ay maaaring mangyari. Maraming taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang seryosong epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng kahit anong seryosong epekto, kasama ang:mabagal/mabilis/iregular na tinok ng puso, pagtusok-tusok/sakit/malamig na mga daliri sa kamay/paa, pagkawala ng pakiramdam sa mga daliri sa kamy/paa, malaasul na maga kamay/paa, panghihina ng mga kalamnan sa mga braso/binit, matinding sakit ng tiyan/sikmura, sakit sa ibabang bahagi ng likod, kaunti o walang ihi. Kumuha ng agarang tulong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang maganap:hirap/masakit na paghinga, sakit ng dibdib, pagkalito, paputol-putol na pananalita, panghihina sa isang bahagi ng katawan, problema sa paningin. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi da gamot na ito ay madalang. Ngunit, kumuha ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang:pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang kombinasyong kasama ang mga basodileytor, pangontra-HTA, beta-blockers, kaltsyum na antagonioti, neuroleptik, traysayklik na pangontra-depresyon, alak, dihydroergotamine, pagbubuntis, at panahon ng paggagatas, katiyakang nagmamaneho at mga gawain. Ito ay epektibo sa anghina pektoris. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito,o sa ibang ergot na alkaloyde (halimbawa, ergotamine):o kung ikaw ay may iba pang alerhiya. Bago gamitin ang medikasyong ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong:sakit sa sirkulasyon ng dugo (sakit na pampaligid na baskyular tulad ngarteriosklerosis, tromboplebitis, sakit na Raynaud), karamdaman sa dugo/ugat (halimbawa, sakit sa ugat sa puso, anghina, atake sa puso), sakit sa bato, sakit sa atay, matinding inpeksyon sa dugo (sepsis), kamakailan lamang na operasyon sa ugat. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may kasaysayang medikal, lalo na ng dyabetes, pampamilyang historya ng sakit sa puso, altapresyon (kontrolado), mataas na kolesterol, problema sa tiyan/bituka (halimbawa, iskimik na bowel na sindrom), paninigarilyo/paggamit ng tabako, permanenting pagtapos ng pagriregla dahil sa edad/operasyon/pagbabagong hormonal (tapos ng menopos). Ang gamot na ito ay maaari kang gawing nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. ...