Dilatrate - SR


Schwarz Pharma | Dilatrate - SR (Medication)


Desc:

Ang Dilatrate - SR/isosorbide dinitrate ay tinukoy para sa pagpigil ng anghina pektoris dahil sa sakit sa ugat sa puso. Ang aksyon ng kontroladong paglabas ng pambibig na isosorbide dinitrate ay hindi mainam na mabilis upang ang produktong ito ay kapaki-pakinabang sa pagtapos asa akyut na yugtong anghinal. Ang Dilatrate - SR/isosorbide dinitrate ay pwedeng inumin ng meron o walang pagkain. Ang tableta ay dapat na tunawin sa ilaim ng dila at hindi dapat durugin o kagatin. Ang isosorbide dinitrate ay pwedeng panggamot sa kondyestib na pagpapalya ng puso, kung minsan. ...

Side Effect:

Ang Dilatrate - SR/isosorbide dinitrate ay pwedeng magdulot ng pagbagsak sa presyon ng dugo kapag tatayo mula sa pagkakaupo (ortostatik haipotensyon), na nagdudulot ng pagkahilo, palpitasyon, at panghihina. Ang sakit ng ulo ang pinakakaraniwang epekto at karaniwang kaugay sa dosis (tumataas sa mas mataas na dosis). Ang pamumula ay maaari ring maganap dahil ang isosorbide dinitrate ay nagpapadilat sa mga ugat. Para mabawasan ang panganib ngma epketong ito, ang mga pasyente ay dapat na marahang tumayo mula sa pagkakaupo. ...

Precaution:

Ang mga pasyenteng gumagamit ng Dilatrate - SR/isosorbide dinitrate ay hindi dapat tumanggap ng sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), o vardenafil (Levitra). Ang Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) at vardenafil (Levitra) ay nagpapataas ng mga epekto na pampababa presyon ng dugo ng isosorbide dinitrate at magdulot ng sobrang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang matinding haipotensyon, partikular sa nakatayong postyur, ay maaaring mangyari kasama ang maliliit na dosis ng isosorbide dinitrate. Kaya naman ang gamot na ito ay dapat gamitin ng may ingat sa mga pasyenteng na ubos ang bolyum, para sa kung anumang dahilan, ay haypotensib na. ang haypotension na dinulot ng isosorbide dinitrate ay maaaring samahan ng paradoksikal bradikardiya at tumaas na anghinal pektoris. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...