Dinoprostone


Pfizer | Dinoprostone (Medication)


Desc:

Ang Dinoprostone ay isang natural na substansya (prostaglandin) na ginagawa ng iyong katawan sa paghahanda para sa leybor. Pinalalambot at pinalalawak nito ang bukasan ng matris at pinadadami ang kontraksyon. Ang Dinoprostone ay ginagamit na panghanda sa kwelyo ng matris para sa pagsisimula ng leybor sa mga buntis na babae na nasa o malapit na sa kanilang termino. Ang medikasyong ito ay minsang pinipreskriba para sa ibang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko para sa mas maraming impormasyon. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang magdulot ng aborsyon habang nasa 12-20 linggong pagbubuntis. Ito rin ay ginagamit hanggang sa 28 linggong pagbubuntis upang maalis sa ari ng babae ang mga natitirang material sa matris buhat sa pagkakunan/hindi natuloy na aborsyon. Ang medikasyong ito ay nagdudulot sa mga babaeng magkontrak at magpalabas ng mga laman nito, katulad ng inunan at hindi pa naisisilang na sanggol, buhay man sila o hindi. Ito rin ay ginagamit na panggamot sa ilang uri ng problema sa matris (hindi mapanganib na haydratiporm na nunal). ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagtatae, lagnat, ginaw, sakit ng sikmura, pamumula, at pagkahilo ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmaseutiko. Karamihan sa mga babae ay nakararanas ng 14-45 minutong lagnat matapos ipasok ang supositoryo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Ang medikasyong ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay may ilang kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may: matinding problema sa paghinga (halimbawa, hindi kontroladong hika), kasalukuyang problema sa balakang (aktibong impalamasyong sakit sa balakang), kasalukuyang sakit sa puso (halimbawa, hindi kontroladong anghina, kamakailan lamang na atake sa uso), sakit sa atay, sakit sa bato. ...