Ditropan


Sanofi-Aventis | Ditropan (Medication)


Desc:

Ang Ditropan/oxybutynin ay nagpabababa ng mga pulikat ng kalamnan ng pantog at yurinaryong trak. Ang Ditropan ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng sobrang aktibong pantog, tulad ng madalas o madaliang pag-ihi, inkontinensya (pagtagas ng ihi), at tumaas na pag-ihi tuwing gabi.

...

Side Effect:

Ang tuyong bibig, pagkaantok, malabong paningin ng mga mata, pagduduwal, pagsusuka, pag-iiba ng tiyan , konstipasyon, pagtatae, sakit ng ulo, hindi pangkaraniwang panlasa sa bibig, tuyo/namumulang balat, at panghihina ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihan agad ang iyong doktor o parmaseutiko. Upang paginhawahin ang tuyong bibig, sumipsip ng (walang asukal) matigas na kendi o pitsa ng yelo, ngumuya ng (walang asukal) na gam, uminom ng tubig o gumamit ng pamalit ng laway. Upang paginhawahin ang mga tuyong mata, gumamit ng mga artipisyal na luha o ibang lubrikanteng pangmata. Komunsulta sa iyong parmaseutiko para sa higit na impormasyon. Upang pigilan ang konstipasyon, panatilihin ang diyetang may tamang dami ng payber, uminom ng maraming tubig, at mag-ehersisyo. Kung ikaw ay hirap dumumi, konsultahin ang iyong parmaseutiko para sa tulong sa pagpili ng laksatib (halimbawa, istimulanteng uri ng pampalambot ng dumi).

...

Precaution:

Bago gamitin ang Ditropan/oxybutynin, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya o kahit ano sa mga sumusunod na kondisyon: aktibong pagdurugo sa loob ng katawan, hindi nagamot/hindi kontroladong glawkoma (makitid na anggulo), matinding pagbabara/mabagal na paggalaw ng tiyan/bituka (halimbawa, gastrik na retensyon, paralitikong ileus), bumabang aktibidad ng pag-uubos ng pantog (yurinaryong retensyon). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...