Docetaxel


Unknown / Multiple | Docetaxel (Medication)


Desc:

Ang Docetaxel ay isang gamit na pangunahing ginagamit upang gamutin ang kanser sa suso. Ang Docetaxel ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-atake sa mga selula ng kanser. Ang bawat selula sa katawan ay may lamang nakasuportang istruktura (na halos gayang iskeleton) na tinatawag na mikrotubyular na network. Kung ang iskeleton na ito ay mabago o mapinsala, ang selula ay hindi pwedeng lumaki o magparami. Ginagawa ng Docetaxel ang iskeleton ng mga selula ng kanser na hindi natural na matigas, upang ang mga selulang ito ay hindi na lalaki pa. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong katulong kung nararamdaman mong ikaw ay nahihilo, mainit, o nangangati, o kung ikaw ay may pagsikip ng dibdib o hirap sa paghinga habang nagtuturok. Humingi ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroon ng kahit anong senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan. Tumawag sa iyong doktor kung mayroon ka ng alinman sa mga seryosong epekto: madaling pamamasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; pakiramdam na parang mahihimatay ka ; lagnat; ginaw; sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; matinding pagtatae; pagbabago sa balat o pamamasa kung saan inilagay ang IV; pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, kawalan ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, parang putik na dumi, paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata), pakiramdam ng pagkakapos ng hininga, na may malumanay na pagpilit; pamamaga ng iyong mga bukong-bukong o paa; pagbigat; pula, namamaltos, namamalat na pamamantal sa balat; o pagkamanhid, nasusunog, sakit, o tusok-tusok na pakiramdam. Ang mga hindi masyadong epekto ay maaaring may kasamang: pakiramdam ng panghihina o pagod; puting pitsa o mga paga sa loob ng iyong bibig o sa iyong labi; malumanay na pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, konstipasyon, o kawalan ng ganang kumain; pagbabago sa panahon ng regla; pansamatalang paglalagas ng buhok; o pagbabago sa kuko sa paa o daliri. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Ang Docetaxel ay maaaring magsanhi sa mga buhay na bakteryang na bakuna (tulad ng bakuna sa tipus) na magtrabo ng hindi mas maayos. Kaya naman, huwag magkakaroon ng kahit anong imyunosasyon/baksinasyon habang gumagamit ng medikasyong ito ng walang pagpayag ng iyong doktor. Bago ang magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng iyong mga produktong ginagamit (kasama ang mga gamot na may reseta o wala, at produktong erbal). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...