Docosanol - topical


Avanir Pharma | Docosanol - topical (Medication)


Desc:

Ang Docosanol ay isang pangkasalukuyang paggagamot ng paulit-ulit na mga simpleks na episodyo ng mga buni sa bibig o mukha na kilala rin bilang cold sores o fever blisters. Gamitin ang medikasyong ito sa unang mga senyales ng cold sore tulad ng tusok-tusok, nasusunog, pamumula, o buko. Ilagay ang produktong ito sa malinis at tuyong kamay kadalasan ay 5 beses kada araw, kada 3-4 na oras, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig matapos ang paglalagay. Ito ay dapat gamitin lamang sa balat, huwag ilalagay sa loob ng mata, bibig o ilong. ...

Side Effect:

Maraming mga taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang seryosong epekto. Ang pamumula o pamamaga ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, kumonsulta sa doktor. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay may mapansing kahit anong sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pamamantal, pangangati o pamamaga lalo sa mukha, dila, o lalamunan, matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Ang ibang seryoso ngunit madalang na mga epekto ay may kasamang: masakit na regal, barado o makating ilong, mga sakit ng ulo at inpeksyon. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Docosanol kung ikaw ay hindi hiyang dito. Huwag ibabahagi ang Docosanol sa kahit na sino, dahil maaari nitong ikalat ang inpeksyong dulot ng cold sore. Huwag gamitin ang medikasyong ito sa o malapit sa mga mata. Gayun rin, huwag ilagay sa loob ng iyong bibig. Ang Docosanol ay hindi inaprubahan na panggamot sa mga ulserang pamamaga. Ang Docosanol ay hindi inaprubahan para sa paggamit sa mga batang may edad na mas mababa pa sa 12 at hindi dapat gamitin ng higit sa 10 araw. Ang Docosanol ay hindi malamang na magrireak kasama ang ibang medikasyong. Ang mga buntis o nagpapasusong mga babae ay dapat na magpakonsulta sa doktor bago gumamit ng Docosanol. ...