Dopram


STERIS Corporation | Dopram (Medication)


Desc:

Ang Dopram/doxapram ay ipinahiwatig bilang pansamantalang mesyur sa mga naospital na mga pasyente na may akyut na kakulangang pangrespiratoryo na ipinatong sa kronik na obstraktibong pulmonyang sakit. Magbigay ng alaga upang pigilan ang pagsusuka at aspirasyon , ang doxapram ay maaaring gamitin upang pasiglahin ang respirasyon, magpabilis ng pagkagising, at upang palakasin ang pagbabalik ng mga laryngopharyngeal na repleks sa mga pasyenteng may malumanay hanggang katamtamang respiratoryo at CNS na depresyon dahil sa sobrang dosis sa gamot. Ito ay ipinahiwatig upang parmakolohikalyong pasiglahin ang malalim na paghinga sa mga postoperatibong pasyente. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, kagustuhang dumumi. Ang dyspnea, ubo, hayperbentilasyon, tachypnea, laryngospasm, bronchospasm, sinok, at rebound hyperventilation. Hemolisis na may kasamang mabilis na inpyusyon. Ang pagbaba ng hemoglobin, hematokrito, o bilang ng pulang selula ng dugo ay naobserbahan sa mga postoperatibong mga pasyente. Ang istimulasyon ng pantog kasama ang tuloy-tuloy na pagpapawalang halaga; retensyon sa pag-ihi. Pagtaas ng bun at albuminarya. ...

Precaution:

Ang ilang kondisyong medikal ay maaaring makihalubilo sa Dopram. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may alinman sa mga kondisyong medikal, lalo na kung alinman sa mga sumusunod ay (): kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso; kung ikaw ay gumagamit ng gamot na may reseta o wala, preparasyong erbal, o suplementong diyeta; kung ikaw ay may alerhiya sa mga gamot, pagkain, o ibang substansys; kung ikaw ay may kasaysayan ng hika o iregular na tibok ng puso; ung ikaw ay may sobrang aktibong teroydeo, bukol sa mga glandulang pangbato, altapresyon, tumaas na presyur sa panggulugod na tubig, o mga problema sa atay o bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...