Doxil

Johnson & Johnson | Doxil (Medication)

Desc:

Ang Doxil/doxorubicin HCl liposome injection ay doxorubicin hydrochloride (HCl) na ininkapsula sa nakaw na mga layposom para sa pang-ugat na administrasyon. Ang doxil ay naaprubahan para sa paggagamot ng refractory na kanser sa obaryo. Ang Doxi ay iniugnay para sa mga babaeng may kanser sa obaryo na mayroong sakit na refractory hanggang paclitaxel- at nakabase sa platinum na mga kemoterapiyang rehimen, na pangkasalukuyang unang linyang mga terapiya. Ang refractory na kanser sa obaryo ay tinukoy bilang sakit na umuunlad habang paggagamot o sa loob ng anim na buwan pagkatapos makumpleto ang paggagamot. Ang indikasyong ito ay nakabase sa nilalayong bilis ng tumor na pagtugon. Sa bagong indikasyon, ang Doxi ay ang una at tanging liposomal na sitotoksikong ahenteng inaprubahang panggamot ng solid na tumor. ...


Side Effect:

Ang bumabang paggawa ng utak sa buto at mga problema sa dugo (sobrang tinding pagkapagod; madaling pagpapasa o pagdurugo; maitim, madugo o mahirap ilabas na mga dumi; o lagnat, ginaw, o mga senyales ng inpeksyon); kondyestib na pagpapapalya ng puso (hirap sa paghinga, retensyon ng likido, sakit ng dibdib). Ang mga inpyusyong reaksyon ay maaaring mangyari habang administrasyon. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng kahit anong sintomas habang inpyusyon, kasama ang: pamumula, kakapusan sa paghinga, pamamaga ng mukha, mga sakit ng ulo, ginaw, sakit ng likod, kasikipan ng dibdib o lalamunan, pagkahilo. Para sa maraming mga pasyente, ang mga reaksyong ito ay ay naresolba sa loo ng ilang mga oras hanggang isang araw matapos na itigil ang inpyusyon, o para sa ilang mga pasyente na may bumabagal na bilis ng inpyusyon. Ngunit, sa ilang mga kaso, ang mga reaksyong ito ay maaaring maging seryoso at minsang nambabanta sa buhay, kahit na sila ay madalang na nakamamatay. Sa mga klinikal na pagsubok, ang pinakakaraniwang mga epekto ay naiulat sa terapiyang Doxil kasama ang bumabang bilang ng puting selula ng dugo (neutropenia), bumabang bilang ng pulang selula ng dugo (anemya), pagduduwal, pamamaga ng bibig, pagsusuka, at konstipasyon. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...


Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Doxil kung ikaw ay hindi hiyang sa doxorubicin HCl o sa ibang mga bahagi ng Doxil. Ang Doxil ay maaaring magpababa ng bilang ng mga selula ng dugo (pulang selula ng dugo, puting selula ng dugo, at mga pleytlet) sa iyong katawan. Maaaring ayusin ng iyong doktor o antalain ang iyong dosis ng Doxil kung ito ay mangyari. Maaaring ayusing ng doktor ang iyong dosis ng Doxil kung ikaw ay mayroong mga problema sa atay. ang mga seryoso at posibleng permanenting kaugnay sa puso na mga epekto ay maaaring magresulta sa kondyestib na pagpapalya ng puso na pwedeng mangyari sa mga pasyenteng ginagamot ng Doxil. Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang iyong kahit anong kasaysayan ng sakit sa puso, radyasyon sa oyong dibdib, o bago ang kemoterapiya. Maaaring imonitor ang doktor ang paggawa ng iyong puso. Hindi mo dapat gamitin ang Doxil kung ikaw ay nag-aalaga ng sanggol. Kung ikaw ay buntis o nagpaplanong mabuntis, sabihan ang iyong doktor. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».