Doxorubicin - injection


Unknown / Multiple | Doxorubicin - injection (Medication)


Desc:

Ang Doxorubicin ay ginagamit sa kombinasyon kasama ang ibang mga medikasyon upang gamutin ang ilang uri ng mga kanser sa pantog, suso, baga, tiyan at obaryo; limpoma ni Hodgkin (sakit na Hodgkin) at hindi Hodgkin na limpoma (kanser na nagsisimula sa mga selula ng sistemang pantabla); at ilang uri ng leukemya (kanser ng puting selula ng dugo), kasama ang akyut na limpoblastikong leukemya (ALL) at akyut na myeloid na leukemya (AML, ANLL). Ang Doxorubicin ay ginagamit rin ng mag-isa at sa kombinasyon ng ibang mga medikasyon upang gamutin ang ilang uri ng teroydeong kanser at ilang uri ng mga sarcoma ng malambot na tisyu o buto (kanser na napuporma sa mga kalamnan at buto). Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang neuroblastoma (isang kanser na nagsisimula sa mga selula ng nerb at nangyayaring karaniwang sa mga bata) at tumor ni Wilm (isang uri ng kanser sa baton a nangyayari sa mga bata). Ang Doxorubicin ay nasa isang klase ng medikasyong na tinatawag na mga anthracycline. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapabagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan. ...

Side Effect:

Ipatingin agad sa iyong doktor kung alinman sa kahit anong mga sumusunod na mga epekto ang mangyari: Hindi karaniwang: mabilis o iregular na tibok ng puso, sakit sa bahaging pinagturukam, kakapusan sa paghinga, pamamaga ng paa at mga binti, madalang,itim, mahirap ilabas na mga dumi, dugo sa ihi, tuldok na pulang pitsa sa balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo o, pagpapasa, pagbahing. Mas karaniwan: mga sugat sa bibig o sa labi, hindi karaniwan, ubo o pagkapaos na may kasamang lagnat o mga ginaw, umiitim o pamumula ng balat (kung ikaw ay kamakailan lamang na nagkaroon ng radyasyong paggagamot), lagnat o mga ginaw, sakit ng kasu-kasuan, sakit ng ibabang bahagi ng likod o sakit sa giilig na mgay kasamang lagnat o mga ginaw, masakit o mahirap, pag-ihing may kasamang lagnat o mga ginaw, pulang guhit kasama sa tabi ng tinurukang ugat, sakit ng tiyan. Madalang na mga epekto: pamamantal o pangangati. Ang ilang mga epekto ay maaaring mangyari na hindi kadalasang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang mga epektong ito ay mawawala habang paggagamot habang ang iyong katawan ay nakikiayon sa gamot. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Sabihan ang iyong doktor at parmaseutiko akung anong ibang mga medikasyong may reseta o wala, bitamina, suplementong nutrisyonal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit o balak na gamitin. Ang Doxorubicin ay maaaring makialam sa iyong normal na siklong panregla (regla) sa mga babae at maaaring magpahinto sa produksyon ng tamud sa mga lalaki. Ngunit, hindi mo dapat ipaagay na hindi ka na pwedeng mabuntis o hindi ka na pwedeng makabuntis. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...