Doxycycline


Pfizer | Doxycycline (Medication)


Desc:

Ang Doxycycline ay isang tetrasaykling antibiyutiko na ginagamit upang gamutin ang mga bakteryal na inpeksyon, kasama ang pulmonya at ibang mga inpeksyon sa respiraturyong trak: sakit na Lyme; tigyawat; mga inpeksyon ng balat tulad ng mga dungis, paga at parang tigyawat na sugat na sanhi ng rosaseya, gonoreya, at klamidiya, periodontaitits; at antraks pagkatapos ng paglanghap na pagkakalantad. Ito rin ay ginagamit upang pigilan ang malaria. Inumin ang Doxycycline kasama ang isang baso ng tubig na eksakto o gaya ng dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. Huwag tataasan ang dosis o dalas ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Doxycycline ay maaaring magsanhi ng mga epekto tulad ng pagtatae, pangangati ng pwet o ari ng babae at sugat sa bibig. Kung ang mga ito ay tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga higit na seryosong epekto ay may kasamang: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; matinding sakit ng ulo; ihing madilim ang kulay; mga duming malabnaw ang kulay; kawalan ng ganang kumain; nag-ibang tiyan; pagsusuka; sakit ng tiyan; sobrang tinding pagkapagod o panghihina; pagkalito; bumabang pag-ihi; o paninilaw. Kung iakw ay may mapansing kahit ano dito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang Doxylamine ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihan ang iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw maalis: tuyong bibig, ilong, at lalamunan, pagkaantok, pagduduwal, tumaas na pagbabara sa dibdib, sakit ng ulo, pagkasigla, pagkakakaba. Kung ikaw ay may maranasan na kahit ano sa mga sumusunod na mga sintomas, tawagan agad ang iyong doktor: mga problema sa pagtingin, hirap sa pag-ihi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay; sakit sa bato; o hika. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...