Drotrecogin alfa - injectable


Eli Lilly and Company | Drotrecogin alfa - injectable (Medication)


Desc:

Ang Drotrecogin alfa ay isang gawa ng taong (recombinant) porma ng natural na ensaym na tinatawag na Aktibong Protinang C. Ito ay ginagamit upang gautin ang matindi/banta sa buhay na mga inpeksyon sa dugo (matinding sepsis na kaugnay ng akyut na pagpapalya ng organo). Ang Drotrecogin alfa ay katulad sa natural na protina na ipinrodyus ng katawan (aktibong protinang c). sa mga pasyenteng may matindi, banta sa buhay na mga bakteryal na inpeksyon, ang Drotrecogin alfa ay nagpabababa ng implamasyon at pormasyon ng mga pamumuo ng dugo sa ugat. Pinatataas rin nito ang pagtunaw ng pamumuo ng mga dugo. ...

Side Effect:

Walang menor na mga epekto ang inaasahang mangyari. Kung alinmang menor na hindi pagdurugong epekto ang mangyari, sabihan ang doktor. Ipaalam sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga epektong ito ang mangyari: madaling pagpapasa o pagdurugo,madugong pagtate, itim na dumi, sukang parang durog na kape, kulay-rosas/pulang ihi, sakit ng tiyan/sikmura, isang bahaging panghihina, mga problema sa paningin, putol-putol na pananalita, pagkalito. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malamang, humingi ng agarang atensyong medikal kung ito ay mangyari. Kasama sa mga sintomas ng reaksyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring makisalamuha sa Drotrecogin alfa. Sabihan ang iyong tagapagbigay ng alagang medikal kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng kondisyong medikal, lalo na kung alinman sa mga sumusunod ang tama sa iyo, kung ikaw ay buntis, planong maging buntis, o kung ikaw ay nagpapasuso, o kung ikaw ay may ginagamit na kahit anong gamot na may reseta o wala, preparasyong erbal, o suplementong pangdiyeta, kung ikaw ay may mga alerhiya sa gamot, pagkain, o ibang substansya. Kung ikaw ay may pagdurugo sa utak, problemang pamumuo ng dugo , mababang lebel ng pleytlet, pagdurugo ng tiyan (lalo sa loob ng nakaraang 6 na linggo), ibang mgapagdurugong problema, mataas na panganib ng pagdurugo, mga problema sa ugat sa utak, o lumalaking ugat (aneurismo) (halimbawa, sa utak o tiyan), o kung ikaw ay may mga problema sa bato o atay, inpeksyong HIV, pinalitang organo, o mga ulser, o kung ikaw ay may kamakailan lamang na pinsala, operasyon o atakeng serbral. ...