Dulcolax


Boehringer Ingelheim | Dulcolax (Medication)


Desc:

Ang Dulcolax/bisacodyl ay ginagamit sa lahat ng porma ng konstipasyon, (sa mga pasyenteng nilimitahan sa higaan para sa pagkain o pangkapaligirang pagbabago, dahil sa sakit o pangtunaw na mga karamdaman), pinapaboran ang ebakwasyon kung mayroong sakit, halimbawa ang patong-patong, pre- at post- operatibo, paghahanda sa kolon para sa endoskopikong eksaminasyon. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Kung ikaw ay naggagamot ng pansarili, sundin ang lahat ng direksyon sa pabalat ng produkto. Kung ikaw ay hindi sigurado sa alinman sa mga impormasyon, tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko. Inumin ang medikasyong ito ng buo. Huwag dudurugin, ngunguyain, o babaliin ang tableta o inumin sa loob ng isang oras ng antasido, gatas, o mga produktong gata. Ang paggawa nito ay pwedeng makasira sa ballot ng tableta at maaaring magpataas sa panganib ng pag-iiba ng tiyan at pagduduwal. Ang dosis ay nakabase sa iyong edad, kondisyong medikal, at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Minsan, ang habang paggamit ng mga tableta ay maaaring makabuo ng mga hindi kaginhawahan sa tiyan. Ito ay nangyayari lalo na kung ikaw ay may kronik na konstipasyon kung saan aang mga laman ng bituka ay napakatuyo at matibay, sa itaas na kolon. Ang madalas na hindi kaginhawahan ay maaaring maalis sa pamamagitan ng pagtaas ng dosis ng tableta. Ang supositoryo ay dapat na ilagay sa loob ng pwet at sapat na malalim upang hindi magsanhi ng sugat sa pwet. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Dulcolax, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may mga alerhiya o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyong medikal: apendisitis o mga sintomas ng apendisitis (tulad ng pagduduwal/pagsusuka, bigla o hindi maipaliwanag na sakit ng tiyan/sikmura), biglang pagbabago sa gawi ng pagdumi na tumatagal ng higit sa 2 linggo, pagdurugo ng pwet, pagbabara sa bituka. Bago magpaopera, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng iyong produktong ginagamit (kasama ang niresetang gamot, walang resetang gamot, at produktong erbal). Ang Dulcolax ay pwedeng ibigay sa mga bata at matatanda, buntis o nagpapasusong pasyente. Ang pag-iingat ay inirirekomenda (katulad ng ibang laksatib) sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Sa mga batang may edad na mas mababa sa 4, komunsulta sa iyong doktor bago magbigay ng Dulcolax. ...