Duragesic


Janssen Pharmaceutica | Duragesic (Medication)


Desc:

Ang Duragesic/fentanyl ay isang pantapal sa balat na may lamang fentanyl, isang opioid/narkotikong gamot sa sakit. Ang Duragesic na pantapal sa balat ay ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang matinding kronik na sakit. Ang Duragesic ay hindi para sa paggagamot ng malumanay o paminsan-minsang sakit o sakit na mula sa operasyon. Pinasisigla ng Duragesic/fentanyl ang mga reseptor sa mga nerb sa utak upang taasan ang threshold ng sakit (dami ng hindi kaginhawahan na dapat maramdaman ng tao para masabing masakit) at binabawasan ang persepsyon ng sakit (ang kahalagahan ng sakit). Mayroon ng Duragesic/fentanyl sa transdermal (para sa aplikasyon sa balat), transmucosal (para sa aplikasyon sa membranong mukosa) at parenteral (naituturok) na mga porma. Kapag inilagay sa balat ng itaas na bahagi ng katawan, ang fentanyl ay maayos na nasisipsip. Ang dami ng fentanyl sa dugo ay dumadami ng paunti-unit matapos ang pangkasalukuyang aplikasyon, umaabot sa taas pagkatapos ang 12-24 na oras. Sa oras na marating itong konsentrasyon, ang mga konsentrasyon ng dugo ay nananatiling nakapirmi sa loob ng 72 oras na suot ang pantapal. Pagkatapos alisin ang pantapal, ang mga konsentrasyon sa dugo ng fentanyl ay mabagal na mababawasan dahil sa patuloy na pagsipsip ng fentanyl sa mga natitirang balat. ...

Side Effect:

Ang malumanay na pagkadepende ay karaniwang nangyayari habang terapiya kasama ang mga opiate antagonist tulad ng fentanyl. Ang biglang pagtigil ng gamot sa mga pasyente ay pwedeng makabuo ng reaksyong pag-alis. Ang mga sintomas ng pag-alis ay may kasamang pagduduwal, pagtatae, pag-ubo, pagluha, diskarga sa ilong, masamang pagpapawis, nagkikibit na mga kalamnan, at paghikab. Ang fentanyl ay pwedeng magsanhi ng ibang respiratoryong depresyon (bumabang bilis o lalim ng paghinga). Ang pagduduwal o pagsusuka, konstipasyon, at pangangati ay pwedeng mangyari habang paggagamot ng fentanyl. Ang transdermal na fentanyl ay pwedeng magsanhi ng iba-ibang reaksyon sa balat. Pangkaraniwan, ang pamumulay ay nangyayari sa bahagi ng aplikasyon at pwedeng tumagal ng hanggang 6 na oras pagkatapos ang pagtanggal ng pantapal. Ang ibang mga epekto ay may kasamang pagbaba sa pansekswal na drayb, hypothyroidis, (mababang konsentrasyon ng teroydeong hormone), tuyong bibig, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, pagkaantok, pagkalito, sakit ng ulo, pagkahilo, pagkakaba, halusinasyon, pagkabalisa, depresyon at yuporya. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Duragesic maliban nalang kung ikaw ay ginamot na ng kaparehong opioid (narkotik) na gamot sa sakit at ang iyong katawan ay sanay na dito. Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay hindi sigurado kung di na nagpapaalintana sa opioid. Huwag ibabad ang Duragesic na pantapal sa balat sa init habang sinusuot mo ito. Kasama nito ang mainit na batya, umiinit na pad, sauna, o pinainit na kama ng tubig. Ang init ay pwedeng magpataas sa dami ng gamot na sinisipsip ng iyong balat at maaaring magsanhi ng masamang epekto. Ang Duragesic ay maaaring magporma ng mga gawi at dapat na gamitin lamang ng mga taong niresetahan nito. Huwag ibabahagi ang Duragesic sa ibang tao, lalo nsa sa taong may kasaysayan ng pag-abuso sa droga o adiksyon. Ilagay ang medikasyon sa lugar na hindi it makukuha ng iba. Panatilihing hindi abot ng mga bata o alagang hayop ang nagamit at hindi pa nagagamit na Duragesic na pantapal. Ang dami ng fentanyl sa nagamit ng Duragesic na pantapal sa balat ay pwedeng nakamamatay sa bata o alagang hayop kung aksidente nila itong masipsip o malunok. Humingi ng emerhensyang tulong medikal kung ito ay mangyayari. Iwasan ang pag-inom ng alak, o paggamit ng ibang mga gamot na ginagawa kang maantukin (tulad ng gamot sa sipon, ibang medikasyon para sa sakit, pamparelaks ng kalamnan, at gamot para sa depresyon o pagkabalisa). Sila ay pwedeng makadagdag sa matinding pagkaantok o mga problema sa paghinga na sanhi ng fentanyl. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...