Duraquin


Warner Chilcott | Duraquin (Medication)


Desc:

Ang Duraquin/quinidine, isang hydantoin anticonvulsant, ay ginagamit ng mag-isa o kasama ang phenobarbital o ibang mga anticonvulsant upang pangasiwaan ang tonic-clonic na mga sumpong, sikomotor na mga sumpong, neuropatikong sakit na sindrom kasama ang dyabetikong neuropatiya, mga digitalis-induced na kardiyak na aritmiya kasama ng pagtagal ng agwat ng QT. Ang alkaloydeng ito ay pinalalamig ang pagkasigla ng mga kardiyak at iskeletal na kalamnan sa pamamagitan ng pagharang sa kuryente ng soda at potasa sa kabila ng mga membranong selyular. ...

Side Effect:

Kung ang mga pasyente ay makaranas ng iregular na tibok ng puso, sakit ng dibdib, pamamantal, pagbabago sa pandinig (pagtunog o kawalan ng pandinig), pagbabago sa paningin (malabo o sensitibo sa liwanag) o hindi pangkaraniwang pagdurugo o pamamasa, dapat nilang agarang tawagan ang kanilang doktor. Ang pinakakaraniwang epekto ay pagsusuka, pangangasim ng sikmura, pamamantal, lagnat, pagkahilo, pagod, panghihina at sakit ng ulo. Pinababagal ng Quinidine ang eliminasyon ng dogoxin at tuloy-tuloy na binabawasanang malinaw na bolyum ng distribusyon ng digoxin. Bilang resulta, ang mga lebel ng serum digoxin ay maaaring dumoble. ...

Precaution:

Pinatataas ng Duraquin/quinidine ang aksyon ng pamapalabnaw ng dugo na warfarin (Coumadin), dahil sa synerhestikong mga epekto at pwedeng magresulta sa sobrang paglalabnaw ng dugo at pagdurugo. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato, sakit sa atay, ilang karamdaman sa dugo (G6PD na kakulangan), hika, kasalukuyang inpeksyon kasama ng lagnat. Sa kawalan ng paggawa ng artipisyal na peysmeyker, ang quinidine ay kontraindikado rin sa kahit anong pasyente na ang kardiyak na ritmo nila ay nakadepende sa junctional o idioventricular na peysmeyker, kasama ang mga pasyenteng may kompletong atriobentrikular na pagharang. Ang Duraquin ay kontraindikado sa mga pasyenteng alam bilang hindi hiyang sa quinidine, o sa mga may nabuong trombosaytopenikong purpura habang bago ang terapiya kasama ang quinidine o quinine. Ang Duraquin /quinidine ay kontraindikado rin sa mga pasyenteng, katulad nung mayroong myasthenia gravis, maaaring masamang maapektuhan ng antikolinerhekong ahente. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...