Dura - Vent


Biovail | Dura - Vent (Medication)


Desc:

Ang Dura-Vent ay isang kombinasyong medikasyon na ginagamit upang paginhawahin ang pagbabara sa ilong at mga sintomas na kaugnay ng karaniwang sipon, mga alerhiya, mga alerhiya, sipon, sinusaitis at ibang respiratoryong mga sakit. Ang Guaifenesin ay tumutulong upang paluwagin ang mokusa. Ang Phenylpropanolamine ay isang decongestant. ...

Side Effect:

Ang pagkaantok, pagkahilo, tuyong bibig, malabong paningin, sakit ng ulon, pag-iba ng tiyan, at konstipasyon ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: mabilis na tibok ng puso, mga pagbabago ng pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkakaba, pagkasigla, pagkairitable), hirap sa pagtulong, pag-uga (pangangatog), hirap/masakit na pag-ihi. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit seryosong epekto ay mangyari: pagkahimatay, sobrang mabilis/pangangatog/iregular na tibok ng puso, matinding pagbabago sap ag-iisip/kalooban (tulad ng pagkalito, halusinasyon), mga sumpong. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Dura-Vent/chlorpheniramine at phenylpropanolamine kung ikaw ay nakainom ng monoamine oxidase inhibitor (MAOI) sa huling 14 na araw. Ang mapanganib na interaksyon ng gamot ay maaaring mangyari, nagriresulta sa seryosong mga epekto. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may: sakit sa bato; sakit sa atay; dyabetis; glawkoma; kahit anong uri ng sakit sa puso o altapresyon; sakit sa teroydeo; empaysema o kronik na brongkitis, o hirap sa pag-ihi o lumaking prosteyt. Hindi maaaring gamitin ang Dura-Vent/chlorpheniramine at phenylpropanolamine, o maaarimong kailanganin ang pag-aayos ng dosis o espesyal na pagmumonitor habang paggamot kung ikaw ay mayroon ng kahit anong kondisyong nakalista sa itaas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...