Dutasteride


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Dutasteride (Medication)


Desc:

Ang Dutasteride ay isang reductase inhibitor na nagpipigil sa konbersyon ng testosterone sa dihydrotestosterone (DHT) sa katawan. Ang Dutasteride ay ginagamit upang gamutin ang hindi benign prostatic hyperplasia (BPH) sa mga lalaking mayroong lumaking prosteyt at inireseta ng walang etiketa para sa paggagamot ng paternong pagkakalbo ng mga lalaki. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig ng mayroon o walang pagkain, isang beses sa isang araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Sundin ang instruksyon sa etiketa. ...

Side Effect:

Kasama ng mga kinakailangang epekto, ang Dutasteride ay pwedeng magsanhi ng matinding mga epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. Ang ibang mga epekto ay may kasamang: problemang sekswal tulad ng bumabang sekswal na interes o kakayahan, bumabang dami ng tabod/tamod, lumaking suso, o paglambot ng suso. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, humingi ng alagang medikal agad. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, o sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay may kahit anong ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may ginagamit na ibang gamot at kung ikaw ay may kahit anong sakit. Ang Dutasteride ay para lamang sa mga lalaki, ang babae o bata ay hindi dapat uminom ng gamot na ito kailanman. Huwag magbibigay ng dugo habang gumagamit ng Dutasteride at para sa kahit na 6 na buwan pagkataos ng iyong paggagamot. ...