Dynabac


Eli Lilly | Dynabac (Medication)


Desc:

Ang Dynabac/dirithromycin ay ginagamit upang gamutin ang maraming iba-iabng uri ng mga inpeksyong bakteryal, tulad ng brongkitis, pulmonya, tonsilaitis, at mga inpeksyon sa balat. Ito ay kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antibiyutikong macrolide. Nilalabanan nito ang mga bakterya sa katawan. Ang Dynabac/dirithromycin ay maaari ring gamitin para sa mga layuning wala sa inilista sa medikasyong gabay na ito. Inumin ang medikasyon ng may pagkain o sa loob ng 1 oras ng pagkain upang taasan ang pagsipsip ng gamot ng iyong katawan. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring mangyari, tulad ng: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o sakit ng tiyan; pagkahilo, pagkapagod, o sakit ng ulo: ipeksyong yeast sa ari ng babae; o pamamantal. Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, ihinto ang pag-inom ng dirithromycin at humingi ng emerhensiyang atensyong medikal: reaksyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pamamantal); o pinsala sa atay (paninilaw ng balat o mga mata, pagduduwal, sakit o hindi kaginhawan sa tiyan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa, matinding pagkapagod). ...

Precaution:

Bago gamitin ang dirithromycin, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong alerhiya, sakit sa bato o atay. Ang Dynabac/dirithromycin ay hindi inaprubahan para sa paggamit sa mga batang may edad na mas mababa kaysa 12 na taon. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...