Dynacirc


GlaxoSmithKline | Dynacirc (Medication)


Desc:

Ang DynaCirc ay may lamang aktibong sangkap na isradipine. Ito ay ipinahiwatig sa pangangasiwa ng altapresyon. Ito ay maaring gamiting mag-isa o kasabay ng thiazide na uring diyuretiko. Ang DynaCirc ay parte ng klase ngmga gamot na tinatawag na tagaharang sa tsanel ng kaltsyum. Tumutulong ito sa pagpaapbagl ng bilis na kung saan ang kaltsyum ay gumagalaw patungok sa iyong puso o mga pader ng ugat. Kapalit nito, tumutulong ito sa pagpaparelaks ng mga ugat, ginagawang mas maganda ang daloy ng dugo at mas madalli ang pagbomba ng dugo ng puso. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang epekto ng DynaCirc ay may kasama, ngunit hindi kimitado sa: mga sakit ng ulo; pamamaga o retensyon ng tubig (edema); pagod; pagkahilo; pakiramdam ng pilit o mabilis na pagtibok ng puso (palpitasyon); pamumula (pamumula ng balat, lalo na sa mukha); pagduduwal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang DynaCirc, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong alerhiya o kung ikaw ay mayroong ilang uri ng kondisyong medikal, tulad ng: ilang istruktural na problema sa puso (aortic stenosis); sakit sa atay, sakit sa bato. Ang DynaCirc ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang alak. Bago ang iyong operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista kung ikaw ay gumagamit ng Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...