Dyphylline - oral


Meda Pharmaceuticals | Dyphylline - oral (Medication)


Desc:

Ang Dyphylline ay isang bronchodilator at kasama sa isang klase ng gamot na kilala bilang mga xanthine. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin at pigilan ang pagbahing at hirap sa paghinga na sanhi ng patuloy na sakit sa baga tulad ng hikaw, kronik na brongkitis, o empaysema. Inumin ang medikasyong ito gamit ang bibig, kadalasan ay kada 6 hanggang 8 na oras, kasama ng isang basong puno ng tubig o ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. Huwag tataasan ang dosis o dalas ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ng gamot na ito ang: sakit o pamumulikat ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng ulo, hirap sa pagtulog, pagkairita, walang kapahingahan, pagkakaba, pangangatog, pamumula, at dumaming ihi. Kung alinman dito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ito ay pwedeng: reaksyong alerhiya (madalang); pagkalito, pagbabago sa pag-iisip o kalooban, pagkikibit ng mga kalamnan, sakit, o panlalambot, panghihina, mabilis na paghinga, pagkahimatay, mabilis, mabagl, o iregular na tibok ng puso, sukang parang kapeng durog, madilim na kulay o mahirap ilabas na mga dumi, dugo sa ihi, at sumpong. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay o bato, dyabetis, glawkoma, sakit sa teroydeo, pinsala sa utak o mga pang-isip na karamdaman, epilepsy o ibang karamdamang sumpong. Dahil ang dyphylline ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...