Echinacea


Unknown / Multiple | Echinacea (Medication)


Desc:

Ang Echinacea ay ginagamit laban sa mga impeksyon dala ng bayrus kagaya ng pangkaraniwang sipon at trangkaso. Ito ay ginagamit upang mapalakas ang panlaban ng katawan sa sakit o immune system. Ito rin ay ginagamit upang malunasan ang pabalik-balik na punggal na impeksyon sa ari ng mga babae (yeast infection) kasama na ang mga panlabang-punggal na mga produkto na ipinapahid sa ari ng mga babae. Ang mga ibang gamit ng gamot na ito na hindi nauugnay sa impeksyon ay ang mga sumusunod: chronic fatigue syndrome (CFS), rayuma, maygreyn, acid indigestion, pananakit, pagkahilo, tuklaw ng ahas na rattlesnake, attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). Paminsan-minsan ay ginagamit din ang gamot na ito sa balat upang malunasan ang pigsa, paltos, sugat sa balat, ulcer, pagkapaso, eksema, soryasis, UV radyasyon, pagkasira ng balat, herpes simplex, kagat ng bubuyog, at almuranas. Ang ibang mga erbal/dyetang suplemento na mga produkto ay maaring magkaroon ng mga dumi na maaring maging mapanganib. ...

Side Effect:

Pagkahilo, pamamanhid/pangingilig ng labi/dila, at di kaaya-ayang pansala ay maaring maging epekto. Kung ang mga ito ay lumubha o manatili, sabihin sa iyong doktor. Ang matinding reaksyong alerdyi sa produktong ito ay madalang. Ang panganib na magkaroon ng reaksyong alerdyi ay magiging mataas kung ikaw ay mayroong hika, madalas na reaksyong alerdyi/pamamantal ng balat, o hay fever. Humanap ng mabilisang atensyong medikal kung iyong mapapansin ang mga sumusunod na sintomas ng matinding reaksyong alerdyi: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa parte ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng alerdyi bago gumamit ng gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kundisyon: sakit sa bato, colitis, o suliranin sa tiyan. Kumonsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalang pangkalusugan kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod na suliraning pangkalusugan: hika, kanser, suliranin sa immune system (autoimmune disorder kagaya ng multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus), impeksyon dala ng HIV o tuberkulosis, organ transplant. Ang likidong uri ng gamot na ito ay maaaring naglalaman ng asukal o alkohol. Pinapayuhan na mag-ingat kung ikaw ay mayroong diyabetes, pagkalulong sa alak, o sakit sa atay. Di pinapayuhan na gumamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...