Echothiophate iodide - ophthalmic solution


Pharmacia Limited | Echothiophate iodide - ophthalmic solution (Medication)


Desc:

Ang Echothiophate iodide ophthalmic ay ginagamit upang bigyan lunas ang sakit na glaucoma at iba pang sakit sa mata na nauukol sa pagsasaayos ng paningin o pagpopokus. Ang echothiophate iodide ophthalmic ay mabisang nagaalis ng madaming bilang ng mga likido mula sa mata na nagbubunga sa pagluwang nga presyon mula dito. Pinapaliit din nito ang pupila ng mata at pinabababa ang pagtungon ng mata sa maliwanag at madidilim na mga kondisyon. Kung ikaw ay gumagamit ng kontak lens, alisin muna ito bago gumamit ng Echothiophate iodide ophthalmic at maghintay ng 15 minuto bago muling ibalik ang mga ito. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay ang mga sumusunod: pagkapasong pakiramdam, pananakit gaya ng tinutusok, pamumula, o pagluluha ng mata; pagkibot ng kalamanan ng talukap ng mata; pananakit ng ulo o brow ache; paglabo ng mata sa madilim na lugar. Tawagan ang iyong doktor kung ang mga nasabing epekto ay mananatili o maging malubha. Ang mga malubhang epekto ng gamot na ito ay maaaring mangailangan ng agarang pangangalagang medikal. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: reaksyong alerdyi na may kasamang paghahabol sa paghinga; pamamaga ng labi, mukha, o dila; pamamantal; hindi normal na pamumulikat o pagtatae; paglalaway; matinding pagpapawis; di mapigilang pag-ihi; panghihina ng kalamnan; hirap sa paghinga o hindi regular ng pagtibok ng puso. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doctor bago gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay mayroong anumang uri ng alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot o kung ikaw ay nakaranas o mayroon ng ano man sa mga sumusunod na kundisyon: sakit sa mata; sakit sa puso; mataas o mababang presyon ng dugo, nagkaraoon ng pag-atake sa puso, hika, ulser sa tiyan o pagpulikat sa tiyan, epilepsy, hyperthyroidism, pagbabara ng daluyan ng ihi o hirap sa pag-ihi, o sakit na Parkinson’s. Sapagkat ang Echothiophate iodide ay maaaring makaapekto sa iyong paningin, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hangga’t ikaw ay tiyak na magagampanan ang mga nasabing Gawain. Di ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasusuo nang wala payo mula sa iyong doktor...