Efalizumab


Genentech | Efalizumab (Medication)


Desc:

Ang Efalizumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga immunosuppressive. Ang Efalizumab ay isang sintetik (gawa ng tao) na antibody na ginagamit upang gamutin ang plaque psoriasis (umbok, malapilak na pagtutuklap ng balat) sa mga adulto. Ang Efalizumab ay ibinibigay bilang panturok sa ugat linggo-linggo, ng isang propesyonal sa alagang pangkalusugan, sa ospital o opisinang medikal. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Karaniwang, ang gamot na ito ay pwedeng magsanhi ng mga sumusunod: sakit ng ulo, sakit ng kalamnan, at pagduduwal o pagsusuka, lalo na pagkatapos ng unang dosis; sakit ng likod; sakit ng kasu-kasuan, paniniga, o pamamaga; o pamamaga ng iyong mga kamay o paa. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang higit na matinding masamang reaksyon ay may kasamang: mga senyales ng inpeksyon tulad ng lagnat, ginaw, pamamaga ng lalamunan, mga sintomas ng trangkaso, madaling pagpapasa o pagdurugo, kawalan ng ganang kumain, o mga sugat sa bibig; mga senyales ng inpeksyon sa balat, tulad ng pamumula, panlalambot, at pamamaga; maputla o dilaw na balat, ihing madilim ang kulay, pagkalito o panghihina; pagbabago sa estado ng pag-iisip, mga problema sa pananalita o paglalakad, huminang paningin; ubong may dilaw o berdeng plema, parang sumasaksak na sakit ng dibdib o paninikip, pagsingasing, hirap sa paghinga; paninigas ng leeg, tumaas na sensitibidad sa liwanag, mga ubeng pitsa sa balat, at/o seizure; pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam sa iyong mga pang kumakalat pataas, panghihina ng kalamnan sa iyong mukha; o mga problema sa paningin, pananalita, paglunok, o sa mga paggawa ng pantog at bowel. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: kahit anong aktibo o kronik na inpeksyon; rayuma; o mahinang sistemang kaligtasan sa sakit na sanhi ng sakit o dahil sa paggamit ng ilang mga gamot. Dahil ang Efalizumab ay pwedeng magsanhi ng mga problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...