Alfenta


Janssen Pharmaceutica | Alfenta (Medication)


Desc:

Ang Alfenta /alfentanil hydrochloride ay isang opioid analgesic na may rapid onset action. Ang Alfentanil ay dapat gamitin lamang sa ospital o sa mga klinika na mayroong wastong pagsubaybay at kagamitan na pangsuporta. Ang Alfentanil ay isang gamot sa sakit na narcotic na ginamit bago at /o sa panahon ng operasyon. Ang dosis ay batay sa kondisyong medikal ng pasyente at tugon sa gamot. ...

Side Effect:

Ipagbigay-alam kaagad sa doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap: mababa o mataas na presyon ng dugo, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, paninikip sa dibdib, problema sa paghinga. Ang opioid analgesics ay naiugnay sa pang-aabuso at pagkalulong sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at iba pa na mayroong pag-access sa mga naturang gamot. Ang mga kaganapan sa paghinga na iniulat sa panahon ng MAC ay may kasamang hypoxia, apnea, at bradypnea. Ang iba pang mga salungat na pangyayari na iniulat ng mga pasyente na tumatanggap ng Alfenta sa pagkakasunud-sunod ng pagbabawas ng dalas, ay pagduduwal, pagsusuka, pruritus, pagkalito, kawalan ng pakiramdam at pagkabalisa. Ang Alfenta ay maaaring makagawa ng tigas ng kalamnan na nagsasangkot ng mga kalamnan at buto ng leeg at paa't kamay. Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon ng mga opioid ay ang depresyon at paghihigpit ng kalamnan ng mga buto, partikular sa mga kalamnan ng truncal. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang reaksyong alerdyi: pantal, pamamaga, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay magpapahilo sa pasyente at /o mag-antok. Hindi sila dapat makisali sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya hanggang sa mawala ang mga epekto ng gamot na ito. Dapat iwasan ng mga pasyente ang pag-inom ng alak dahil maaari nitong mapaigting ang pagkahilo o pagkaantok na epekto ng gamot. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...