Elitek


Sanofi-Aventis | Elitek (Medication)


Desc:

Ang Elitek ay isang “recombinant urate-oxidase” na mabisang gamot para sa pangunahing pangangasiwa ng antas ng “plasma uric acid” sa bata at matandang pasyente na mayroong lukemya, lymphoma, at solid na tumor malignancies kung saan sila ay sumasailalim sa isang kontra-kanser na terapi na naglalayongmagresulta sa “tumor lysis” at kasunod na pagtaas ng “plasma uric acid. ...

Side Effect:

Ang pinaka-pangkaraniwang epekto ng gamot na ito ay maaring maranasan ng mga pasyentena mayroong “hematological malignancy” na ginagamot ng kimoterapi ito ay:pagsusuka, pagduduwal, pyrexia, peripheral edema, pagkabahala, pananakit ng ulo, pananakit ng sikmura, hirap sa pagdumi at pagtatae. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Elitek, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi o kung ikaw ay mayroong kundisyong medikal gaya ng:mga tiyak na metabolic na kundisyon (hal. G6PD deficiency), nakalipas na pagkasira ngpulang dugong selula (hal. hemolysis, methemoglobinemia) sa gamot na ito; sakit sa bato, o kakulangan ng tubig sa katawan. Mag-ingat sa paggamit ng gamot na ito sa mga bata may edad na mababa sa 2 taon gulang dahil sila ay maaaring sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Di ipinapayo ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...