Ellence


Pfizer | Ellence (Medication)


Desc:

Ang Ellence/epirubicin ay isang medikasyon sa kanser na nakikialam sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang eksaktong paraan ng paggawa nito ay hindi lubos na nauunawaan. Ang Ellence ay ginagamit upang gamutin ang kanser suso. Ang medikasyong ito ay ibinibigay lamang sa pamamagitan ng turok sa ugat ng isang doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal, laki ng katawan, at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing pamumula, sakit, o pamamaga sa o malapit sa bahaging pinagturukan. Ang medikasyong ito ay madalang na nagriresulta sa seryosong (minsang nakamamatay) na mga problema sa puso (kasama ng pagpapalya ng puso). Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing mga sintomas tulad ng iregular na tibok ng puso, pagkakapos ng hininga, o pamamaga ng mga bukong-bukong/paa. Ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan, pamumula, o pagbabago ng kulay ng balat/kuko ay maaaring mangyari. Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring maging matindi. Kung ang mga epekto ay tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi sa iyong ihi na maging mapula. Ito ay normal, hindi mapanganib na epekto na kadalasang humihinto sa loob ng mga 2 araw at hindi dapat mapagkamalang dugo sa ihi. Ang pansamantalang paglalagas ng buhok ay isang karaniwang epekto. Ang normal na pagtubo ng buhok ay bumabalik kapag natapos na ang paggagamot. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga hindi malamang ngunit seryosong epektong mangyari: mga pagbabago sa regla (halimbawa, humintong mga regla), hindi pangkaraniwang pagdurugo/pagpapasa (halimbawa, maliliit na mga pulang pitsa sa balat, maiitim/madugong mga dumi, madugong ihi, sukang parang kapeng durog. Ang sakit o mga sugat sa bibig at lalamunan ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng Ellence ay hindi hiyang sa epirubicin o kaparehong mga medikasyon (Cerubidine, Adriamycin, Idamycin, Novantrone), o kung ikaw ay may hindi nagamot o hindi kontroladong inpeksyon, matinding sakit sa atay, matinding mga problema sa puso, o kung ikaw ay nagkaroon ng atake sa puso kamakailan lamang. Bago gagamutin ng Ellence, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kasaysayan ng sakit sa puso, karamdaman sa ritmo ng puso, kondyestib na pagpapalya ng puso, o atake sa puso. Sabihin rin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng ibang mga gamot na iyong ginagamit, lalo na ang tungkol sa kahit anong ibang mga medikasyon sa kanser, na iyong tinatanggap (kasama ang radyasyon). Pwedeng pababain ng Ellence ang mga selula ng dugo upang tulungan ang iyong katawan na labanan ang mga inpeksyon. Ang iyong dugo ay maaaring kailanganing ieksamin ng madalsa. Iwasang mapalapit sa mga taong mayroong sakit o mga inpeksyon. Iwasan ang mga gawain na pwedeng magkaroon ka ng seryosong inpeksyon. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong mga senyales ng inpeksyon. Huwag tatanggap ng live vaccine habang gumagamit ng Ellence, o kung ikaw ay magkaroon ng seryosong inpeksyon. Ang paggamit ng Ellence ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng ibang mga uri ng kanser, tulad ng leukemya. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa tiyak na panganib. Habang pagbubuntis at nagpapasuso, huwag gamitin ang gamot na ito. Konsultahin ang iyong doktor. ...