Elocon


Schering-Plough | Elocon (Medication)


Desc:

Ang Elocon/mometasone ay isang topical steroid na mayroong krim, panghaplas, at losyong porma. Ito ay ginagamit upang gamutin ang ilang makakating mga pamamantal at ibang mga implamatoryong kondisyong sa balat. Ang Elocon/mometasone ay isang sintetikong (gawa ng tao) glucocorticoid (steroid) na ginagamit sa balat upang paginhawahan ang pangangati at implamasyon ng eksema, dermataitis, alerdyi at ibang mga pamamantal sa balat. Ang natural na lumilitaw na glucocorticoid ay isang cortisol o hydrocortisone na ipinuprodyus ng sa katawan ng mga glandulang adrenal. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring may kasamang: mga tigyawat na parang akne, alerdyik na pamamantal ng balat, napinsalang balat, panunuyo, matinding pagtubo ng buhok, may inpeksyong mga buhok sa balat, inpeksyon sa balat, iritasyon, pangangati, mga pitsang malamlam ang kulay sa balat, bungang-araw, pamamantal sa palibot ng bibig, mga marka ng inat, pagninipis ng balat, pagtusok-tusok o pagkirot. Ang ibang mga epekto ay maaaring may kasamang: pagsusunog, pruritus, skin atrophy, pagtusok-tusok/pagkirot, at furunculosis; rosaceas. Ang mga sumusunod na dagdag na lokal na mga masasamang raksyon ay naiulat na madalang kasama ng mga topical corticosteroid ngunit maaaring madalas na mangyari sa paggamit ng mga occlusive dressing. Ang mga reaksyong ito ay nakalista sa pababang pagkakasunod-sunod ng paglitaw: iritasyon, panunuyo, folliculitis, hypertrichosis, hypopigmentation, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, secondary infection, striae, at miliaria. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Elocon, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong mga alerhiya o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: mahirang sirkulasyon ng dugo, dyabetis, mga problema sa sistemang immune. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...