Alfentanil - injection


Zentiva | Alfentanil - injection (Medication)


Desc:

Ang Alfentanil ay ipinahiwatig upang gamutin ang mga sumusunod na inpeksyong sanhi ng madaling tablang mga organismo: inpeksyon sa itaas na respiratoryong trak (bakteryal na pharyngitis, tonsilaitis, sinusaitis, otitis na bakteryal), inpeksyon sa ibabang respiratoryong trak (akyut na brongkitis at kronik na sumobrang, instertisyal at albyeolar na pulmonya), balat at malambot na tisyu (kronik na migratory erythema, unang ygto ng Lyme borreliosis, erysipelas, impetigo, pyoderma); mga sakit na sekswal na naipapasa, hindi komplikadong urethritis/cervicitis. ...

Side Effect:

Karamihang masamang pangyayari na naiulat ay gastrointestinal, kasama ang anoreksya, pagduduwal, pagsusuka, hindi matunawan, sakit ng tiyan, pamumulikat, konstipasyon at pag-uto ay nakita ng paminsan-minsa,ang mga naiulat: mga reaksyong alerdyi (tulad ng pamamantal, potosensitibo, artralhiya, edema o urtikarya ay madalang na naiulat at ang mga seryosong haypersensitibong reaksyon. Nangyari ng madalang matinding mga reaksyon sa balat kasama ang erythema multiforme, Stevens Johnson na sindrom at nakalalasong epidermal nekrolisis; abrnomalidad sa paggawa ng atay kasama ang hepataitis at kolestatikong paninilaw at madalang na mga kaso ng hepatikong nekrosis at pagpapalya ng atay na may kasamang kamatayan. Ang mga pagtubo ay naobserbahang nababaligtad na elebasyon sa mga transaminase ng atay at bilirubin. Ang mga halagang ito ay bumabalik sa normal sa loob ng 2-3 linggo pagtapos ng paggagamot; pagkahilo/vertigo, mga kombulsyon (para sa mga makrolayd), sakit ng ulot at antol, astenya at paraestesya; panghihina ng panlasa; pangbitukang nephritis at akyut na pagpapalyang renal; paminsan-minsang naobserbahan ng hindi pirming pagbaba ng bilang ng neutrophil. ...

Precaution:

Para sa antibiyutikong terapiya, imonitor ang mga senyales ng superinpeksyon na may kasamang hindi natatablang mga pathogen, kasama ang halamang-singaw. Para sa erythromycin at ibang makrolayd, ang mga madalang na seryosong reaksyong alerdyi ay naiulat, kasama ang angioedema at anaphylaxis. Ang ilang mga reaksyong alerdyi ay nagdala sa paulit-ulit na mga sintomas at nangangailangan ng matagal na panahon ng pagmomonitor at paggagamot. May lamang sodium benzoate ay kaunting nakaiirita sa balat, mga mata at membranong mukosa at maaaring pataasin ang panganib ng paninilaw sa mga bagong silang na sanggol. Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...