Emedastine - ophthalmic solution


Alcon | Emedastine - ophthalmic solution (Medication)


Desc:

Ang Emedastine ophthalmic solution ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas sa mata na sanhi ng allergic conjunctivitis. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga epekto ng isang substansayng tinatawag na histamine, na ipinuprodyus ng ilang mga selula at nagsasanhi ng mga reaksyong alerdyi. Ang gamot na ito iniririseta lamang ng doktor. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay maaaring pansamantalang magpakirot o magpapaso ng mga mata para sa isang minuto o dalawa kung ginagamit. Ang pansamantlang malabong paningin, sakit ng ulo, tuyong mga mata, pakiramdam na parang may bagay, hindi kaginhawahan sa mata, pag-iiba ng kulay ng mata, masamang panlasa ng bibig, panghihina, o hindi mga pangkaraniwang panaginip ay maaaring mangyari. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot. Huwag gagamit ng emedastine ophthalmic kung ikaw ay may inpeksyong sanhi ng bakterya, mikrobyo, o halamang-singaw sa mata, maliban nalang kung ikaw ay gumagamit ng gamot na pangontra sa inpeksyon. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...